SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus: sanjymdan soňra dermany hem tapyldy

Dünýäde giňden ýaýran koronawirus ýokanjyna garşy dünýäniň lukmanlary we alymlary birnäçe sanjymlary işläp düzdüler. Şol sanjymlardan soňra nobatda adaty tabletka diýilýän dermanlaryň hem üstünde iş alnyp barylýar.

60 ýaşdan uly we goşmaça kesel bolan adamlarda synag edilen “Molnupiravir” dermany oňyn netije berdi. Süýji keseli, semizlik ýa-da ýürek keseli bolan adamlar üçin bu dermanyň ulanmak üçin rugsatnama almak babatda degişli edaralara ýüz tutulmagy göz öňünde tutulýar.

Ak Tamyň lukmançylyk boýunça geňeşçisi Dr. Entoni Fauçi netijeleriň gaty gowudygyny belledi. “Merck” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Darýa Hazuda “Sanjym edilmedik ýa-da sanjym immunitetine has duýgur bolanlar üçin bu pandemiýany ýok etmekde möhüm guraldyr” – diýip belläp geçdi.

ABŞ-nyň “Merck” derman kärhanasy koronawirus ýokanjy bilen kesellänleriň aradan çykmagynyň hem-de hassahana ýerleşdirmek howpuny azaldýan derman öndürendigini mälim etdi. Tabletkanyň täze wirusa ýolugan adamlarda hassahana ýerleşdirilmegi we ölüm howpuny azaldýandygyny mälim etdi.

Makullanan halatynda koronawirus ýokanjyny bejermek üçin subut edilen ilkinji derman boljakdygyna garaşylýan bu dermanyň epidemiýa garşy göreşde möhüm ädim bolup biljekdigine ünsi çekip, tabletkanyň ähli wariantlara garşy täsir edýändigi bellendi.

Derman üçin ABŞ hökümeti bilen 1,7 million sanysy üçin şertnama baglaşylandygy we bir sanysynyň bahasynyň 700 dollara deň boljakdygy mälim edildi.

Dermanyň günde iki gezek we bäş günüň dowamynda kabul ediljekdigi we hassalaryň jemi 40 tabletka içjekdigi aýdylýar.

 

Halkara uçar gatnawy :Stambul-Türkmenbaşy-Stambul

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar