TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Koronawirus barada film

ABŞ-nyň “HBO” kompaniýasynyň hem-de režissýor Adam Makkeýiň hyzmatdaşlygynda koronawirus barada gysga göwrümli köp serialy film surata düşüriler. Bu filmde täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň sanjymynyň döredilmegi babatdaky geçirilýän işler açylyp görkeziler. Şeýle hem bu film hakyky maglumatlar esasynda düşüriler.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň başynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy koronawirusy ýokanjyny pandemiýa hökmünde yglan etdi. Dünýäde adamlary uly howp salýan ýokanja garşy dürli öňüni alyş çärelerine geçirmäge iterdi. Şonuň netijesinde kinoteatrlar, restoranlar ýapyldy. Kino industriýasy hem öz işini saklady.häzirki wagtda ýurtlar kem-kemden çäklendirmeleri ýatyryp, adamlaryň ýokanja garşy göreşmek babatda gündelik işleri nähili dowam etdirmegi barada degişli düşündirmek işlerini geçirýär.

“Covid-19” sanjymynyň uly umyt bilen bazara çykarylmagyna garaşylýan döwründe, Golliwudyň iň zehinli kinorežissýorlaryndan Adam Makkeý sanjym işini ekranlara çykarmaga taýýarlyk görýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle