Koreý medeniýeti we däp-dessurlary barada gyzykly maglumatlar

 

  1. Koreýleriň hemmesiniň ýarysyna diýen ýaly Li, Park ýa-da Kim diýilýär

  Koreýaly täjirleriň XVII asyrda durnukly ösmek isleginiň galyndysy, iki at ony ýarym adada ulaltdy. Esasanam Kimiň aýratyn pozisiýasy bar: bäş koreýden biriniň bu familiýasy bar.

  1. Kimçi – durmuş (göçme manyda)                                                                          Şol günler, koreýler garyp we gyşlary uzyn bolan günlerde, koreýlerde ýaşamaklyk uçin kelem fermentlemekden başga zat ýokdy. Aslynda Kimçi şeýle döredi. Bu däp Koreýanyň taryhynda we häsiýetinde şeýle bir çuňňur ornaşypdyr welin, häzirki wagtda restorana gitmek we Kimçi bolmazlyk kyn. Koreýanyň islendik ýerinde elmydama gapdal nahary hökmünde Kimçi hödürlenýär. Şonuň üçin koreýleriň surata düşenlerinde “peýnir” ýerine “Kimçi” diýýändigi gaty mantykly.
  1. Koreýler elmydama sizden bir ýaş uly bolar

Munuň sebäbi, Koreýada her kim doglanda eýýäm bir ýaşynda. Diňe bu däl: Täze ýylda hemmeler bir wagtyň özünde bir ýaş uly bolýar! Bu, öz gezeginde, koreý döwründe siz eýýäm halkara ýaşyndakydan iki ýaş uly bolup bilersiňiz diýmekdir.

  1. ¼ göterim koreýler ozal plastik operasiýa edilipdi

Koreýa daş keşbi bilen gyzyklanýar. Koreýa syýahat edeniňizde, adamlaryň bu babatda köp alada edýändigini görersiňiz. Şeýlelik bilen olaryň köpüsi plastmassa enjamlaryny göz öňüne tutýarlar. Bularyň köpüsi birneme ownuk bolsa-da (goşa gabak operasiýalary), Koreýada plastik hirurgiýa işi ösýär.

  1. Soju Günorta Koreýanyň milli içgisi

Arak bilen birneme meňzeş arassa içgi, Soju Günorta Koreýanyň milli içgisidir. Günorta Koreýada köpçülikde alkogol içgilerine doly rugsat berilýär. Şonuň üçin, Günorta Koreýalylaryň köpüsiniň halaýan alkogolly içgilerinden bankalary alyp, ýolda içip barşyna geň galmaň.

  1. Dükanlar restoranlardan we kafelerden has uzak saklanýar

Günorta Koreýalylar söwda etmegi halaýarlar we bu milli geçmişiň bir zady. Munuň şaýatlygy, ýurduň dünýädäki iň uly söwda merkezleriniň biridigi bolup durýar. Şeýle hem Günorta Koreýadaky barlaryň, kafeleriň we restoranlaryň 11-e çenli ýapylýandygy, dükanlaryň amatly bolmagy üçin irden 4-e çenli açykdygyny düşündirýär.

  1. Ganyň görnüşleri barada soramak adaty zat

Umumy faktorlardan biri, Günorta Koreýalylaryň ganyň görnüşine belli bir ähmiýet bar diýip pikir etmegidir. Olaryň goňşulary bolan Ýaponiýalylar hem şuňa meňzeýärler. Beýleki ýurtlardaky adamlar ganyň görnüşini bilip bilerler ýa-da bilmezler, her bir Günorta Koreýaly özüniň gan görnüşini bilýär.

Günorta Koreýadaky gan görnüşleri baradaky gyzykly faktlaryň biri, adamyň şahsyýetine we aýratynlyklaryna goşant goşar öýdülýär. Gan görnüşleri ýanýoldaş saýlamaga kömek edip biler, sebäbi ýoldaşyňyzyň gan görnüşi siziň üçin gowy bolup bilmez. Hemmeler muňa ynanmasa-da, Günorta Koreýada bolanyňyzda bu hakda eşitmäge garaşyň.

  1. Binalaryň köpüsinde 4-nji gaty tapyp bilmersiňiz

Koreýa beýik ýaşaýyş jaýlarynyň we binalaryň ýurdy, şonuň üçin 4-nji gatyň bolmazlygy geň görünýär, şeýlemi? Garaz 4-nji gatyň ýerine “F gat” çalyşdy. Munuň sebäbi, 4-nji belgä deň bolan hytaý belgisiniň ölüm üçin aýdylyşy bilen baglanyşyklydyr ( 4- sì – sî), binada ýa-da lifte münen adamlara betbagtlyk arzuw etmezlik üçin 4-nji belgisi aýryldy we F bilen çalşyryldy. Oňa tetrafobiýa diýilýär.

 Çeşmesi:

Study Abroad in Asia

https://www.bharti-axagi.co.in

https://www.90daykorean.com

   https://inmykorea.com                                 

Agajanowa Gülälek,

           Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň

    “Iňlis dili we edebiýaty” hünäriniň talyby

 

Türkmenistandan Hytaýa gynanç

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar