TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Koreý medeniýeti we däp-dessurlary barada gyzykly maglumatlar

 

  1. Koreýleriň hemmesiniň ýarysyna diýen ýaly Li, Park ýa-da Kim diýilýär

  Koreýaly täjirleriň XVII asyrda durnukly ösmek isleginiň galyndysy, iki at ony ýarym adada ulaltdy. Esasanam Kimiň aýratyn pozisiýasy bar: bäş koreýden biriniň bu familiýasy bar.

  1. Kimçi – durmuş (göçme manyda)                                                                          Şol günler, koreýler garyp we gyşlary uzyn bolan günlerde, koreýlerde ýaşamaklyk uçin kelem fermentlemekden başga zat ýokdy. Aslynda Kimçi şeýle döredi. Bu däp Koreýanyň taryhynda we häsiýetinde şeýle bir çuňňur ornaşypdyr welin, häzirki wagtda restorana gitmek we Kimçi bolmazlyk kyn. Koreýanyň islendik ýerinde elmydama gapdal nahary hökmünde Kimçi hödürlenýär. Şonuň üçin koreýleriň surata düşenlerinde “peýnir” ýerine “Kimçi” diýýändigi gaty mantykly.
  1. Koreýler elmydama sizden bir ýaş uly bolar

Munuň sebäbi, Koreýada her kim doglanda eýýäm bir ýaşynda. Diňe bu däl: Täze ýylda hemmeler bir wagtyň özünde bir ýaş uly bolýar! Bu, öz gezeginde, koreý döwründe siz eýýäm halkara ýaşyndakydan iki ýaş uly bolup bilersiňiz diýmekdir.

  1. ¼ göterim koreýler ozal plastik operasiýa edilipdi

Koreýa daş keşbi bilen gyzyklanýar. Koreýa syýahat edeniňizde, adamlaryň bu babatda köp alada edýändigini görersiňiz. Şeýlelik bilen olaryň köpüsi plastmassa enjamlaryny göz öňüne tutýarlar. Bularyň köpüsi birneme ownuk bolsa-da (goşa gabak operasiýalary), Koreýada plastik hirurgiýa işi ösýär.

  1. Soju Günorta Koreýanyň milli içgisi

Arak bilen birneme meňzeş arassa içgi, Soju Günorta Koreýanyň milli içgisidir. Günorta Koreýada köpçülikde alkogol içgilerine doly rugsat berilýär. Şonuň üçin, Günorta Koreýalylaryň köpüsiniň halaýan alkogolly içgilerinden bankalary alyp, ýolda içip barşyna geň galmaň.

  1. Dükanlar restoranlardan we kafelerden has uzak saklanýar

Günorta Koreýalylar söwda etmegi halaýarlar we bu milli geçmişiň bir zady. Munuň şaýatlygy, ýurduň dünýädäki iň uly söwda merkezleriniň biridigi bolup durýar. Şeýle hem Günorta Koreýadaky barlaryň, kafeleriň we restoranlaryň 11-e çenli ýapylýandygy, dükanlaryň amatly bolmagy üçin irden 4-e çenli açykdygyny düşündirýär.

  1. Ganyň görnüşleri barada soramak adaty zat

Umumy faktorlardan biri, Günorta Koreýalylaryň ganyň görnüşine belli bir ähmiýet bar diýip pikir etmegidir. Olaryň goňşulary bolan Ýaponiýalylar hem şuňa meňzeýärler. Beýleki ýurtlardaky adamlar ganyň görnüşini bilip bilerler ýa-da bilmezler, her bir Günorta Koreýaly özüniň gan görnüşini bilýär.

Günorta Koreýadaky gan görnüşleri baradaky gyzykly faktlaryň biri, adamyň şahsyýetine we aýratynlyklaryna goşant goşar öýdülýär. Gan görnüşleri ýanýoldaş saýlamaga kömek edip biler, sebäbi ýoldaşyňyzyň gan görnüşi siziň üçin gowy bolup bilmez. Hemmeler muňa ynanmasa-da, Günorta Koreýada bolanyňyzda bu hakda eşitmäge garaşyň.

  1. Binalaryň köpüsinde 4-nji gaty tapyp bilmersiňiz

Koreýa beýik ýaşaýyş jaýlarynyň we binalaryň ýurdy, şonuň üçin 4-nji gatyň bolmazlygy geň görünýär, şeýlemi? Garaz 4-nji gatyň ýerine “F gat” çalyşdy. Munuň sebäbi, 4-nji belgä deň bolan hytaý belgisiniň ölüm üçin aýdylyşy bilen baglanyşyklydyr ( 4- sì – sî), binada ýa-da lifte münen adamlara betbagtlyk arzuw etmezlik üçin 4-nji belgisi aýryldy we F bilen çalşyryldy. Oňa tetrafobiýa diýilýär.

 Çeşmesi:

Study Abroad worldwide

https://www.bharti-axagi.co.in

https://www.90daykorean.com

   https://inmykorea.com                                 

Agajanowa Gülälek,

           Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň

    “Iňlis dili we edebiýaty” hünäriniň talyby

 

Türkmenistandan Hytaýa gynanç

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň dag-magdan senagaty işjeň ösdürilýär

1-nji oktýabr – Ýaşulularyň halkara güni

Ata Watan Eserleri

Milli ykdysadyýetimiziň batly gadamlary

Teswirle