TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Koreý kompaniýalary Arkadag şäherine uly gyzyklanma bildirýär

Koreýa Respublikasynyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçisi B.Durdyýewiň bu ýurduň Daşary işler ministriniň ykdysady meseleleri boýunça orunbasary Kaň Jae Kwon bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp sanly meselesi ara alnyp maslahatlaşdy. Şunda, diplomatlar ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary giňeltmekde iň ýokary we ýokary derejedäki duşuşyklaryň möhümdigini bellediler.

Ýokary derejede geçirilen duşuşyklar we olaryň ähmiýeti hem-de öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, hormatly Akradagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Seul şäherine bolan resmi saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine taraplar syn berdiler.

Şeýle hem koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda işlemegi üçin ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Bu ugurda meýilleşdirilen taslamalar, şol sanda, Arkadag şäheriniň taslamalarynda Koreýanyň iri kompaniýalary işlemäge gyzyklanma bildirýär diýip ministriň orunbasary Kaň Jae Kwon nygtady.

Duşuşygyň dowamynda diplomatlar şu ýylda meýilleşdirilýän bilelikdäki çärelere we duşuşyklara aýratyn üns berdiler.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle