TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Köp suw içmek peýdalymy?

Bedenimiziň agramynyň takmynan 60 göterimini emele getirýän suw, kisloroddan soň adam ömri üçin iň möhüm talap hökmünde görkezilýär. Suwuň peýdalary tükeniksiz; Toksinleri arassalaýar, bedeniň gyzgynlygyny belli bir çäklerde saklaýar, köp organlaryň kadaly işlemeginde we esasanam böwreklerde möhüm rol oýnaýar we iýýän iýmitlerimizi siňdirmäge kömek edýär. Gysgaça; suw durmuşymyzyň ähli funksiýalaryny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar. Şeýle-de bolsa, iş durmuşynyň çalt depgini bilen gündelik durmuşyň aladasy arasynda, köplenç ýeterlik suw içmezlikde möhüm ýalňyşlyk goýberýäris. Ýeterlik suw sarp etmedik ýagdaýymyzda köp saglyk meseleleriniň, esasanam suwsuzlanmagy, wagtyndan öň garramagy, gan basyşy we iýmit siňdiriş meseleleriniň döremeginiň mümkindigi aýdylýar. Şonuň üçin köp suw içmegimiz möhümdir. Bedeniňize her gün zerur bolşy ýaly suw beriň. Her gün 8-12 bulgur suw içmek iň gowusy diýilýär. Ýöne hakykat, zerur suwuň mukdary jynsyňyza, näçe maşk edýändigiňize, yssydygyna we başga-da köp faktorlara baglylykda üýtgäp biler.

Şu wagt kellämize köp sorag gelýär: Limon suwy kömek edýärmi? Irden açlygyňa suw içmelimi? Ýyly suwmy ýa-da sowuk suw has peýdaly? Suw horlandyrýarmy?

Az suw ýaly, köp suw içmek nädogrumy?

Az suw içmekden başga-da köp suw içmek bedenimizdäki suwuklygy we elektrolit balansyny bozup, saglygymyza howp salýar. Ýürek näsazlygy ýa-da böwrek keseli bar bolsa, suwuklygyň kabul edilmegini çäklendirip bilersiňiz. Sebäbi köp suw içeniňizde, böwrekleriňiz artykmaç suwy aýryp bilmese, ‘giponatremiýa’ atly kesel ýüze çykyp biler. Diýmek, ganyňyzdaky minerallar suwuklanýar. Netijede, ganyňyzdaky natriý derejesi peselýär, bedeniňizdäki suw derejesi ýokarlanýar we öýjükleriňiz çişýär. Bu çynlakaý we durmuş üçin howply meselelere sebäp bolup biler.

Irden aç garnyňa suw içmek dogrumy?

Irden turanyňyzdan soň, 500 ml suw içmek gan aýlanyşygy çaltlaşdyrýar, täze gan öýjükleriniň önümçiligini ýokarlandyrýar we deriňizi ýalpyldadýar. Irden aç garnyňa suw içmek, içegäniň işine goşant goşup, artykmaç agramdan dynmaga kömek edýär. Özüňizi aç duýmakdan başga-da, içegelerdäki toksinleri bedeniňizden çykarmaga hem kömek edýär. Mundan başga-da, maddalaryň alyş-çalşyny çaltlaşdyrýar, saçyňyzyň sagdyn we ýagty görünmegine goşant goşýar, ýüregiňiz agyrsa, böwrek daşynyň döremeginiň we öt haltasynyň ýokaşmagynyň öňüni alýar we immunitetiňizi güýçlendirýär.

Limonly suw içmek kömek edýärmi?

Irden limonly suw içmek peýdalydyr. Limondaky kaliý gan basyşyny gözegçilikde saklamaga kömek edip biler. Irden ýyly limon suwuny içmekden alýan “C” witamini ýürek-damar kesellerine we insult töwekgelçiligini azaldyp biler. Şol bir wagtyň özünde, aşa kislotaly gurşawda ösýän, bedeniň pH-ni ýokarlandyrýan, sagdyn öýjükleriň işleýşini we gurluşyny goldaýan we bedendäki bakteriýalary we wiruslary ýok edýän kesellere we erbet bakteriýalara garşy göreşýär.

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi açyldy

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle