TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Bakuda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi.

Maslahatlaşmalaryň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän konsullyk meselelerini, Türkmenistanyň raýatlarynyň Azerbaýjandaky we Azerbaýjanyň raýatlarynyň Türkmenistandaky hukuk ýagdaýlaryny, Azerbaýjanda okaýan türkmen talyplarynyň meselelerini we ş.m. ara alyp maslahatlaşdylar. Gün tertibine laýyklykda, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy bilen Azerbaýjanyň migrasiýa gullugynyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek we tejribe alyşmak meselelerine seredildi.

Duşuşygyň netijeleri boýunça konsullyk maslahatlaşmalaryň Teswirnamasyna gol çekildi.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle