TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kompýuteriň kwant ýady

Beýik Britaniýanyň Lankaster uniwersitetiniň alymlary tarapyndan energiýany örän az mukdarda sarp edýän kompýuteriň kwant ýady işlenip düzüldi. Bu barada uniwersitetiň resmi saýty habar berýär.

Häzir bu işe ýörite ygtyýarnama almagy meýilleşdirýän alymlar täze ýadyň häzir ulanylýan dinamiki ýatly DRAM gurluşlary we elektron maglumat göterijileri taryha iberjekdigine ynanýarlar. Täze ýada ozalkylara görä maglumatlary has çalt ýükläp we okap bolar. Galyberse, ol maglumatlaryň ygtybarlylygyny hem güýçlendirýär.

Kwant ýadyň esasy aýratynlygy näme? Siziň oňa ýüklän maglumatlaryňyz şeýle bir ygtybarly durar welin, onuň dowamlylygy bakylyk derejesine çenli uzar. Başgaça aýtsak, dünýe dursa, siziň maglumatlaryňyz hem ygtybarly şekilde durar.

Kwant ýady energiýany ozalkylardan 20 esse az sarp eder.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle