TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Kompaniýalar işgärleri dolandyrmakda akylly tehnologiýadan peýdalanar

Pandemiýa bilen baglanyşykly iş alyp barmagyň täze nesil usullary akylly tehnologiýalaryň adam resurslaryny dolandyrmakdaky ähmiýetini açdy. Gözlegiň netijesine görä, her iki kompaniýanyň biri akylly tehnologiýalara maýa goýmagy we pandemiýadan soň gibrid iş tertibine geçmegi meýilleşdirýär.

Pandemiýa bilen çaltlaşdyrylan sanly üýtgeşme adam resurslarynyň (HR) dolandyryşyna-da täsir etdi. Işgärleri dolandyrmakdan başlap, ýerine ýetiriş we maksatlaýyn dolandyryşa çenli ähli amallary öz içine alýan täze nesil akylly tehnologiýalara maýa goýýan kompaniýalar maglumatlaryň esasynda işgärleriň tejribesini dolandyryp we baýlaşdyryp bilerler.

Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolan “Detaysoft” SAP-yň 100 göterim türk eýeçiligindäki “Global Platinum” işewür hyzmatdaşy, haýsy akylly tehnologiýa guramalarynyň işgärler bölüminiň işlerini gowulandyrmalydygyny ýüze çykarmak üçin “Next Generation HR Management and Digitalization Journey Analysis” atly gözleg geçirdi. Gözlegleriň netijelerine görä, pandemiýadan soň akylly tehnologiýalara maýa goýup, her iki kompaniýadan biri gibrid iş tertibine geçmegi meýilleşdirýär. Bu geçişde ähli işgärler bölüminiň işleriniň amallaryny awtomatlaşdyrmagyň we işgärleriň tejribesini maglumatlara esaslandyrmagyň möhümdigi aýdylýar. Kompaniýalaryň 72 göterimi esasy işgärler bölüminiň amallaryny dolandyrmak üçin, 32 göterimi bolsa iş ýerlerini döretmek üçin tehnologiýany ulanýarlar.

Geçirilen gözleglere görä, kompaniýalaryň 39 göterimi işgärleriň tejribesini ölçemek üçin maglumatlary ulanýar, 41 göterimi bolsa işgärleriň tejribesini ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa goldawyny alýar. Beýleki tarapdan, gözleglere gatnaşýan her iki işgärler bölüminiň dolandyryjysyndan biri, amallarynyň köp wagtyny alýandygyny aýdýar.

“Detaysoft” -yň baş müdiri Alkin Aksoý gözlegleriň netijeleri barada aşakdaky bahalary berdi: “Sanly özgerişlik kompaniýalardan durnukly ösüş üçin adama gönükdirilen korporatiw medeniýeti döretmegi talap edýär. Gözleglerimiziň netijesi, bu özgerişlige tehnologiki maýa goýumlarynyň gutulgysyzdygyny görkezýär. Innowasiýa tehnologiýalarynyň we maglumatlara esaslanýan çözgütleriň ösmegi has bitewi işgäre geçmäge mümkinçilik berýär.

Innowasiýa tehnologiýalarynyň we maglumatlara esaslanýan çözgütleriň ösmegi, işgärleriň has umumy tejribesine geçmäge mümkinçilik berýär. Işgärleriň tejribesini ýokarlandyrmak, dogry zehin tapmak, geljekki ýolbaşçylary ýokarlandyrmak we işgärleriň gatnaşygyny üpjün etmek nukdaýnazaryndan işgärler bölümini dolandyrmagyň hereketliligini ýokarlandyrýar.” diýdi.

 

 Welosiped öndürmekde iň öňdebaryjy ýurt

Ýene-de okaň

Owganystan TOPH taslamasyny başlamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Teswirle