TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Kömelekleriň iýmitlik ähmiýeti

Kömelekleriň bir ýarym milliondan gowrak görnüşleri bardyr. Bütin dünýäde duş gelýär we ýokary çyglylygy bolan ýerlerde ösýär. Haýsy kömelegi ulanmalydygy, kömelegi nädip saklamalydygy we kömelegiň peýdalary barada agzap geçeliň. Bilşiňiz ýaly kömelekleriň adam saglygyna howp salýan zäherli görnüşleri hem bardyr. Şol sebäpli kömelekleri tebigatda tapýan ýa-da iýip bolýandygyny bilmän kömelek ýygaklyk we iýmeklik maslahat berilmeýär.

Köp dürli witaminleri we minerallary, esasanam D witamini bolan kömelekleriň ulanylyşy, görnüşlerine görä üýtgeýär.

Düwme kömelegi: gelin kömelek diýlip atlandyrylýan bu kömelek, adaty bir kömelek bolan peýdalary örän ýokarydyr. Tapmak aňsat bolan bu kömelekler, esasan; Çalt nahar iýmitlerinde, pizzalarda we çorbalarda has gowy görülýär.

Portobello kömelegi: Etli gurluşy we giň gapagy bolan bu kömelek, dürli iýmitler, esasanam et bilen ulanylýar. Çorbalyk naharlarda hem ulanylýar.

Shiitake kömelegi: Aziýa aşhanasynda ulanylýan Shiitake kömelegi gök önümler bilen duzlanyp, tüwi bilen hödürlenip bilner. Salatlara we makaronlara hem goşup bolýar.

Tohum kömelegi: Beýleki kömelek görnüşlerine garanyňda seýrek duş gelýän terak kömelekleriniň reňkleri; Goňur ýa-da çal bolup biler. Deňiz önümlerinde, etli tagamlarda we krem ​​souslarynda ulanylýar.

Onda A, D, P, K, B witaminleri we mis, fosfor, kaliý, demir we kalsiý minerallary bar. Belokyň ýokary bolmagy sebäpli etiň ýerini alýar.

Immun ulgamyny güýçlendirýär we bedeni köp kesellerden goraýar.

– Beýniniň işini güýçlendirýär we okuw ukybyny ýokarlandyrýar. Fiziki we akyl taýdan ösmegine goşant goşýar. Ýürek-damar kesellerine bejeriş täsiri berýän kömelek, fol turşusy taýdan güýçlidir, şonuň üçin ganazlygyň bejergisini goldaýar.

Açmak isleýänler üçin iň oňat iýmit, sebäbi ýagyň we şekeriň gatnaşygy iň pes derejededir.

-Güz gram kömelekdäki belogyň mukdary şol bir mukdarda süýt belogyna deňdir.

Sagdyn dişleriň we süňkleriň ösmeginde möhüm orny eýeleýär.

– Nerw ulgamyny gowşadýar. Depressiýanyň täsirlerine garşy göreşýär.

-Ganyň şeker derejesini we gan basyşyny deňleşdirýär.

– Antioksidantlar barada aýdylanda kellä gelen ilkinji zat; Pomidor, noýba, käşir we ýaşyl burçdan has köp antioksidant täsirleri bar.

Şaberdiýewa Göwherbibi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň mugallymy

ABŞ syýahata geljekler üçin täze şertler girizdi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan dörediji döwletdir

Sahnalarda nusgawy eserler

Bitaraplyk – ösüşleriň binýady

Ata Watan Eserleri

Teswirle