BILIM

Kömelek ekini gorar

 Bugdaýa degýän käbir keselleri kömelek sporalary bilen hem bejerip boljak ekeni. Bu teklibi Daniýanyň Kopengagen uniwersitetiniň alymlary öňe sürýär. Olar bugdaýyň aphid infestasiýalaryna garşy göreşijiligini ýokarlandyrmak üçin kömelegiň üç görnüşiniň täsirini öwrendiler.

Uniwersitetiň alymlary tarapyndan alnyp barlan taslamanyň wekilleriniň biri bolan Nikolaý Witt Meýling «Synaglarda käbir himiki serişdelerden hem peýdalanyp, kömelekleriň ösümlikleri goramak ukybynyň bardygyny ýüze çykardyk. Olaryň ösümligiň saglygyna täsirini hem kim synag edip görüp biler» diýýär.

Geçirilen barlaglar kömelek sporalarynyň ekiniň köküne zyýan berijileri ýok edýändigini görkezdi. Synaglaryň indiki ädiminde uly meýdanlarda ekiljek tohumlar gözden geçiriler. Geljekde şeýle biologiki goragy ulanmak insektisidlere bolan zerurlygy ep-esli azaldar.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady