TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Kofeniň täze peýdalary

Alymlar kofesiniň ýene-de bir topar peýdasyny ýüze çykardylar. Onuň peýdalary hakynda Amerikanyň gastroenterologlar jemgyýetiniň resmi saýtynda habar berilýär.

Muny ýüze çykarmak üçin Beýlor lukmançylyk kolleŽiniň alymlary 34 adam bilen synag geçirdiler. Geçirilen synag kofeniň düzüminde ynsan synasynda zerur bolan bakteriýalaryň ençemesiniň bardygy ýüze çykaryldy.

Aýdylyşyna görä, kofede saglygymyza peýdaly bolan «Faecalibacterium» we «Roseburia» bakterialary ýeterlik derejede bardyr. Tersine, saglygymyza ýaramaz täsirini ýetirýän «Erysipelatoclostridium» bakterialarynyň iň az bolan önümleriniň hatarynda kofe ilkinji nobatda gelýär.

Kofeniň düzüminde bar bolan, peýdaly diýlip görkezilýän bakterialar synamyzy diabet, böwrek we ýürek-gan damar kesellerinden goraýar.

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle