TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Klýuge: “omikrondan” soňra pandemiýa gözegçilik astyna alnar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Klýuge koronawirusyň “omikron” görnüşinden soňra pandemiýanyň gözegçilik astyna alnyp boljakdygyny belledi.

Hans Klýuge Russiýanyň “TASS” habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde koronawirusyň “omikron” görnüşi hem-de rus waksinalarynyň ykrar edilmegi barada gürrüň berdi.

Söhbetdeşlikde “omikron” görnüşiniň ýaýramagy barada gürrüň beren Klýuge koronawirusyň bu tolkuny bilen adamlaryň immunitetiniň ýokarlanýandygyny belläp, munuň ýa waksinanyň hasabyna ýa-da wirusyň täsirinden bolup durýandygyny mälim etdi.

Klýuge koronawirusyň “omikron” görnüşiniň ýumşak görnüşde geçýändigini belläp, koronawirusyň bu görnüşinden belli wagtdan soňra ýagdaýyň başga görnüşler hem ýaýran halatynda köşeşjekdigini belläp geçdi.

BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Klýuge şondan soňra döwletleriň çäklendirme düzgünlerini girizmezden adaty durmuşa dolanyp biljekdigini mälim etdi.

Klýuge munuň üçin hökümetleriň 4 zady etmelidiklerini belledi:

  • Birinjisi gözegçiligi güýçlendirip, her bir döwlet täze ştammlary çalt ýüze çykarmak mümkinçiligine eýe bolmaly.
  • Ikinjisi, ilata sanjym etmegi we gaýtadan sanjym etmegi dowam etdirmeli.
  • Üçünjisi, ýagdaýy ep-esli gowulaşdyryp biljek täze wirusa garşy dermanlaryň elýeterliligini ýokarlandyrmaly.
  • Dördünjisi, täze ştammlar ýüze çykan halatynda howp abanýanlara derrew agyz-burun örtügi ​​däl-de, respirator geýmegi we howpsuz aralygy saklamagy maslahat bermeli.

Hans Klýuge munuň bilen hem arkaýynlaşmaly däldigini belläp, sanjym hem-de buster sanjymlarynyň alynmagynyň zerur bolup durýandygyny belledi.

Şeýle hem BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Klýuge rus waksinalarynyň BSGG tarapyndan ykrar edilmegi babatda Russiýanyň degişli edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlygyň dowam edýändigini belledi. Rus tarapynyň waksinalar babatda zerur resminamalary yzygiderli hödürleýändigini aýtdy.

 

Smartfon bilen “Covid-19” synagy

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Awaza awtobus gatnawy: petegiň bahasy belli boldy

«Türkmenhowaýollary» agentligi: haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw

Suw çilimi we elektron çilim : bikanun söwdasyna garşy barlyşyksyz göreş

Baş Redaktor

Teswirle