TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kitap

Kändir kitap dürli-dürli,
Käsi ýüzleý, käsi syrly.
Käbir kitap okalmadan,
Bolup giden daşy kirli.

Kä kitabyň manysy zor,
Geler okasyň ony zol.
Emma käbir kitaplaryñ,
Rüstemdir özünden awtor.

Syn salsaň okyjy her hal,
Kitapda-da ýok däl ykbal.
Käsi okalmazam asla,
Käsi okalmadan sal-sal.

Ýatsa hiç okalman tozap,
Ýazylansoň çekip azap.
Beýle kitap içi göýä,
Harytsyz duran bir boş gap.

Emma şadessan “Görogly”,
Ajaýyp ykbala bagly.
Ol ýöne bir kitap dälde,
Öz halkynyň söwer ogly.

Bu eserde awtor eräp,
Şondan dessan galan döräp.
Eser zor gelip awtordan,
Awtorsyz başlapdyr ýöräp.

Her şahsy onuň awtory,
Awtor okyjylaň bary.
Şonuñ üçin bu kitaby,
Okyjy okamaň zary.

Ýazsaň yazgyl gowy eser,
Gowy kitaplar il gezer.
Bolup senden ýadygärlik,
Adamzadyň ruhun bezär.

Bayram Rahmanow
“ASMANYÑ ASTYNDA,ÝERIÑ ÜSTÜNDE” atly goşgular kitabyndan.

 

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle