TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Kirpiklere nädip ideg etmeli? Tebigy bejeriş ýollary…

Gowy kirpikler gözlerimizi has owadan görkezýär. Derimize we saçlarymyza-da kirpiklerimize edýän aladamyzy görkezmelidiris we zerur idegi yzygiderli ulanmalydyrys. Kirpikler gözleri goraýjy bolup hyzmat etse-de, ol zenanlary gözel görkezmäge ukyplydyr. Kirpiklere nädip ideg etmeli? Kirpikleri ideg etmek boýunça ýörite maslahatlar.

Maskara gatlaklaryny ulanyp, köpümiziň uzyn we galyň kirpiklerimiz bar bolsa-da, bu proseduralaryň hemmesi wagtlaýyn gözellik bilen kirpiklere zeper ýetirip biler. Ulanylan kirpikleriň egriji enjamlary hem kirpikleriň döwülmegine we dökülmegine sebäp bolýar. Şol sebäpli kirpikleri bejereniňde seresap bolmalydyr.  Kirpikler ýüzümiziň bir bölegi bolup, edil saç we deri ýaly idegi talap edýär. Ulanylan maskaralar ygtybarly we ýokary hilli önümler bolmaly. Derini arassalaýarka, kirpikler makiýaždan doly arassalanmalydyr. Kirpikleriňizi arassalamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, pagta krem ​​çalmak bilen gözüňiziň makiýažyny aýryp bilersiňiz. Uzyn, doly we ýalpak kirpikler zenanlaryň köpüsiniň arzuwy. Bu arzuwy amala aşyrmak üçin kosmetika serişdelerine pul sarp etmegiň zerurlygy ýok. Öýüňizdäki önümler bilen kirpikleri aňsat we täsirli edip bilersiňiz. Kirpiklere ideg etmek üçin haýsy önümler ulanylýar?

Zeýtun ýagy bilen tebigy ideg

Saçymyz we derimiz üçin ajaýyp ideg beriji zeýtun ýagy, kirpiklere hem zerur idegi berýär. Gijelerine ýatmazdan ozal pagta bölegine zeýtun ýagyny guýup, ony kirpikleriňize çalyp ýatyň.

Gök çaý

Kirpiklere ideg etmek üçin gündizine ösümlik çaýy hökmünde içýän gök çaýyňyzy ulanyp bilersiňiz. Makiýažy aýyranyňyzda gözüňizdäki ähli galyndylary aýryp bilersiňiz. Şeýle hem gök çaýyň dikeldiş täsiri bilen gözüňizi ýiteldip bilersiňiz. Etmeli zadyňyz, gaty ýyly gök çaý we pagta böleginiň kömegi bilen gözüňizi arassalamakdyr. Şeýlelik bilen, kirpikleriňiziň gaçmagynyň öňüni alarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde gök çaý kirpikleriňizi has ýagty görkezer.

Kirpikleriňize üns berýän bolsaňyz, ýatmazdan ozal makiýažyňyzy hökman aýyrmaly. Gözden ýokaşma dürli kesellere sebäp bolup biler. Şahsy makiýaž önümleri bilen has sagdyn bolup bilersiňiz. Kirpikleriňizi günde iki gezek kirpik daragy bilen darasaňyz, has güýçli kirpikleriňiz bolup biler. Ýatmazdan ozal gabaklaryňyzy massaž etseňiz, kirpikleriň köklerini gyjyndyrarsyňyz. Şeýlelik bilen, kirpikleriňizi has uzyn edip bilersiňiz. Makiýaž önümleriniň mazmunyny gözden geçiriň. “E” witamini bolan göz makiýaž önümleri siziň üçin has sagdyn bolar. Saçlaryň, gaşlaryň we kirpikleriň ösmegi “E” witaminiň kabul edilmegine baglydyr. Şeýle hem günüň dowamynda “E” witamini bolan iýmitleri iýmeklige üns berip bilersiňiz.

Kümüş Meläýewa: halypalary gören halypa

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle