TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kir ýuwujy maşyndan ýokary tizlikli welosiped ýasady

Bir telekeçi inžener boş wagtlarynda kir ýuwujy maşynyň böleklerini ulanyp, elektrikli welosiped döretmegi başardy. Welosipediň sagatda 110 kilometre ýetip biljekdigi mälim edildi.

“Spin Cycle” taslamasynyň çäklerinde elektrikli welosiped öndürildi. Adyny mälim etmedik höwesjeň inžener tarapyndan ýasalan bu welosipedde kir ýuwujy maşynyň 1100 wattlyk klapan motoryny ulandy.

Welosipediň özi adatça ulanylýan welosipedleriň biridir. Kir ýuwujy maşynyň käbir enjamlary dakylyp, ol ýokary tizlikli welosipede öwrüldi.

“Spin Cycle” taslamasy entek tamamlanmady, onuň üstünde işlenilýär. Bu taslamanyň çäklerinde hereketlendirijisi güýçlendirilip, welosipediň tizligini ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle