TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Kino sungatynyň ägirdine uly hormat

Türk kinosynyň ägirtleriniň biri bolan Kemal Sunalyň aradan çykanynyň 20 ýyllygynyň hatyrasyna pul çap edildi. Onda Ýewropanyň Merkezi banky tassyklamagy esasynda 5 müň sany ýewro neşir edildi. Onuň ýarysy Türkiýede, galanlary bolsa Ýewropa we dünýä satylar. Bu puly çap etmek pikirini orta oklan Honça bu barada şeýle diýýär.

– Biz häzir birje hereketi bilen tutuş Türkiýäni güldüren Kemal Sunal hakynda aýdýarys. Ol türk kino sungatynda bir ägirt şahsyýetleriň biridir. Bu ýyl onuň aradan çykanyna 20 ýyl dolýar. Onuň ýagty ýadygärligine bagyşlap, pul çykarmagy makul bildik — diýip, aýdýar.

 

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle