TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Kilimanjaro dagyna internet çekildi

Dünýäniň iň beýik gerişli daglayrnyň biri bolan Kilimanjaro dagyna ýokary tizlikli ienternet ulgamy çekildi. Tanzaniýanyň Döwlet telekommunikasiýa korporasiýasy 3720 metr belentlikde giň zolaky internet tory çekdi.

Bu internet ulgamynyň daga çykýan alpinistleriň daga dyrmaşýan wagty bolup geçýän wakalary öz wagtynda jemgyýetçilik torlarynda şöhlelendirmegi üçin giň mümkinçilik bolup durýandygy bellenildi.

Şeýle hem hemişelik aragatnaşyk SOS signalynyň öz wagtynda berilmegine şert döreder. Şu ýylyň ahyryna çenli internet torunyň gerimini 5895 metre çenli ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Mundan ozal, Kilimanjaro dagynda islendik mobil aragatnaşyk 1860 metrden soň işlemegini bes edýär.

Tanzaniýanyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Kilimanjaro dagy dag gezelençleirni halaýanlar we alpinistler üçin iň meşhur syýahatçylyk ugurlarynyň biridir. Her ýyl bu daga 50 müňden gowrak adam gelýär. Olaryň ýarysy dagyň Uhuru gerşine çykýarlar.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle