TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Keşdeçilik sungaty – milli miras

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanda umumadamzat gymmatlyklarynyň hazynasyna ägirt uly goşant goşan halkymyzyň medeni we ruhy mirasyny saklamak, baýlaşdyrmak, ony dünýäde giňden wagyz etmek boýunça ägirt uly işleriň alnyp barylýar. Medeni gymmatlyklarymyzy dünýä ýüzünde giňden wagyz etmek Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda hem yzygiderli ösdürilýär.

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen gatnaşyklaryň ösdürilýän döwründe Türkmen halkynyň milli mirasynyň ajaýyp medeni gymmatlyklaryndan biri bolan «Türkmen keşdeçilik sungatynyň» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Munuň güwänamasy hormatly Prezidentimize gowşuryldy.

Keş­de­çi­lik sun­ga­ty­myz Ber­ka­rar döwle­ti­mi­ziň häzirki döw­rün­de tä­ze­den gül­le­ýär. Türk­men te­bi­ga­ty­nyň ba­har paslyn­da­ky gör­kü­ne ça­lym ed­ýän bu mil­li se­net ze­nan­la­ry­my­zyň asyl­ly hä­si­ýet­le­ri­ni, ze­hi­ni­ni gör­kez­ýär. Gah­ryman Ar­ka­da­gy­my­zyň kä­be­si Ogu­la­bat ejäniň sün­nä­läp be­je­ren kür­te­si­ türkmen halkynyň milli gymamtlygy bolan keşdeçilik sungatynyň ýeten belent derejesiniň aýdyň mysalydyr.

Türkmen ze­nan­la­ry­na mah­sus bo­lan nä­zik­lik, mä­hir­li­lik, gö­zel­lik, asyl­ly­lyk ýa­ly hä­si­ýet­le­riň äh­li­si bu sun­gat­da-da jem­le­nen. Ony ze­nan kür­te­le­rin­de, tah­ýa­lar­da, mil­li ly­bas­la­ry­myz­da ýa­kyn­dan syn­la­mak bol­ýar. El iş­le­ri­niň zy­na­ty mä­hir­dir. Şo­nuň üçin olar ýyl­lar geç­se-de, könel­män, gaý­ta, bar­ha lo­wur­dap şöh­le saç­ýar.

Keşdeçilik sungatynyň milli medeni mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Köpasyrlyk milli däpleri dowam etdirip, häzirki döwürde zehinli zenanlarymyz ajaýyp keşdeleri, nagyşlary döredýärler. Olar milli lybaslaryň esasy bezegi, durmuş ulgamynyň aýratynlyklary we amaly-haşam sungatynyň görnükli nusgasy bolup durýar. Munuň özi ýurdumyzda aýratyn ähmiýet berilýän ugurlaryň biridir.

Ýaňy-ýakynda çapdan çykan Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan neşir edilen “Türkmen keşdeçilik sungaty” atly täze kitap türkmen milli lybaslary, olaryň çeper bezegi, keşde çekmegiň usullary, sapak işmek, iňňä sapak ötürmek, keşdeçilik hünärinde ulanylýan keşde iňňesi, oýmak, ýüwse, ýüpek sapaklar, keşde, gaýma, köjüme, çigme, pugtama, basma ýaly milli el işleri barada giňişleýin gürrüň berýän möhüm gollanmadyr.

Umuman, älemgoşar öwüşginli güllere beslenen türkmen sährasyny ýadyňa salýan nepis keşdelerimiz öz gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Milli keşdeçilik sungaty mähriban käbelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň söýgüsinden kemala gelen milli gymmatlyklarymyzyň biridir.

Ogulşirin Şirgeldiýewa,

Döwletmämmet Azady adyndaky

Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle