TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kellesiz pişik, ýöne akylly

Ýaşaýan ýerinde öý pişigini saklamak isleýän, ýöne allergiýa sebäpli olary edinmekden ýüz öwürýän adamlar üçin “Yuka Engineering” kompaniýasy “MarsCat” atly kellesiz robot pişigini ýasady.

Bu täsin emeli pişik ýöremegi, oýunjaklar bilen oýnamagy, päsgelçiliklerden goranmagy we gerinmegi, öz dyrnaklaryny dişlemegi hem başarýar.

Şol birwagtyň özünde adamlaryň ýüzüni tanamaga we “come here”(bärik gel), “sit” (otur) ýaly 20 sany buýruklara we aňlatmalara düşünmäge ukyplydyr. Emma ol diňe pişigiň sizi diňleýän wagtynda bolup bilmegi mümkin.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle