Kazylar wezipe bellenildi we wezipeden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekti. Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Permanda şeýle diýilýär: «Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin: Agöýli Aşyrowiç Aşyrowy Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap … Continue reading Kazylar wezipe bellenildi we wezipeden boşadyldy