8.9 C
Istanbul
05/04/2020 5:42
Home UMUMY

UMUMY

Глава государства поставил задачи по минимизации негативного влияния на экономику пандемии коронавируса

В ходе состоявшегося 3 апреля расширенного заседания Правительства, посвящённого итогам первого квартала текущего года, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время в мире...

Orta mekdepleriň maksatnamalaryna üýtgeşmeler girizilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýyl geçiren Hökümet mejlisleriniň birinde nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda dünýäde kompýuter we maglumat ulgamynyň ösmegi bilen, çagalaryň ençeme sagatlap kompýuterler, smartfonlar...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün, dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri bolsa 29-njy martda bu işe başlarlar. Asylly däbe görä, gowaça ekişi...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen Telefon arkaly Söhbetdeşligi

Şu gün, 24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy, onuň barşynda türkmen Lideri özüniň owgan...

Ministr Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçysy Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň...

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentine gutlag

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Mohammad Aşraf Ganini Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan...

Donald Tramp Nowruz baýramyny gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident, Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn. Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak ugrunda oňyn hyzmatdaşlyk...

Döwlet Baştutanynyň adyna hatlar gelip gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Prezident, gadyrly doganym! Tutuş türk halkynyň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi hem-de doganlyk türkmen halkyny parahatçylygy, bolçulygy we...

Täze Kanun Taslamalarynyň Üstünde Işlenilýär

Şu günler Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyny has-da ýokarlandyrmaga, raýatlarymyzyň saglygynyň goralmagyna, köp çagaly maşgalalaryň döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldanylmagyna gönükdirilen...

Mugallymlaryň hünär synagy geçiriler

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hünär bilimi edaralarynyň mugallymlaryny hünär synagyndan geçirmek barada...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?