8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:36
Home TESWIRLER

TESWIRLER

Bitaraplyk: Adalga hakynda kelam-agyz söz

Biratap, Birataplyk, Hemişelik Bitarap, Hemişelik Bitaraplyk, Hemişelik Bitarap Türkmenistan, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti… ýaly sözleri häzirki zaman türkmen diliniň resmi, syýasy we hukuky adalgalary...

Hukuk namalary elektron görnüşde

Düýn Size ýetiren seljermämizde “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň Türkmenistan gazetinde neşir edilendigini we kanunyň degişli kadasyna görä...

Elektron söwdanyň hukuk esaslary

Bilşimiz ýaly ýakynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan birnäçe kanunçylyk namasy kabul edilipdi we olaryň arasynda “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň...

Akpamygyň Bitarap Hereketleri we Özbaşdak Edýän Aladalary

Bilnişi ýaly, ertekiler halkyň öz döreden eserleriniň bir görnüşidir. Başgaça aýdylanda, ertekiler halkyň milli düşünjesiniň we dünýägaraýşynyň miwesidir. Beýleki halklarda bolşy ýaly, türkmenler hem...

“Üç Altyn Açarlar” Toplumyndan “Bir Toplum”

Üstünlik barada ene dilimizde ýazylan ýüzden gowrak eserleri “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň üsti bilen Siz okyjylarymyza ýetirdik. Ol eserleriň arasynda bir-birinden gymmatly eserler toplumy...

Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!

“NER GEZGIN!” Bu şahyryň şygrynyň gysgaldylan ady. Ady agzalan goşgynyň doly setirini ýatlalyň: “Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!”. Ine saňa...

“Asla Adamzada Ajy Söz Urma!”

Ynha, arassa türkmen dünýägaraýşy. Bütin dünýäniň halklaryna, umumy adamzat nesline ene dilinde ýüzlenişiň türkmene mahsus nusgasy. Belki siziň ýadyňyzdadyr, “Her bir sözi köşekli düýä...

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...

Iň Gowy 25 Eseriň Awtoryna ýörite teklip

«Üstünlik  gazanmagyň ýollary» mowzugy esasynda ylgan edilen döredijilik bäsleşigine gatnaşmagyň özi hem üstünlige tarap ynamly ädimleriň biri diýip kabul etseň bolar. Sebäbi bu bäsleşige...

“Ata Watan Eserleri”: “E-Kitap” hökmünde halk köpçüligine ýetiriler

“Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigine gyzyklanma örän ýokary. Döredijilik bäsleşigi “Aý Sözen Management Consulting”...

Türkmen aýdymçysy Çynaranyň kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanly sungat işgäri we häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bilim alýan we sungat kärini dowam etdirýän Çynaranyň ýazan kitaby çapdan çykdy. Türkiýede neşir edilen “Bir...

Türkmen Sanatçısı Çınara’nın Türkiye’de kitabı yayınlandı

Türkmenistanlı sanatçı ve şu an eğitimini ve profesyonel sanatçılık kariyerini Türkiye’de devam ettirmekte olan Çınara’nın kitabı çıktı. Türkiye’de yayınlanan “Bir Umut Yeter” isimli kitabın...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?