27/11/2020 10:19
Home TARYH

TARYH

Aždarha totemi: Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy

“Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy” atly makalamyza dowam edýäris. Akademik G.A.Pugaçenkowa ol aždarhalaryň XV asyrda Änewiň ilatynyň totemi (ýagny, dini simwoly-B.A.) bolandygy hakyndaky pikiri öňe sürüpdi....

Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy

  Dostmuhammet köňlüm senden üzülmez, Taryhda ýazylmyş-Änew bozulmaz.                                                                                            Dostmuhammet   Türkmenistanyň territoriýasynda iň gadymy eýýamlardan adamzat taryhynda öçmejek yz galdyran arheologiýa we arhitektura ýadygärlikleri ýerleşýär. Dünýäniň arheologiýa...

Öküziň we möjegiň sap altyndan guýma kellesi

“Altyndepäniň Beýik Diwary” atly makalamyza dowam edýäris. Şeýlelik bilen, seždegähiň günbatar tarapynda iň meşhur tapyndylar- öküziň (beýikligi 7,5 sm.) we möjegiň (beýikligi 1,5 sm.)...

Altyndepäniň Beýik Diwary

Gadymy şäherlerimiz Berkarar döwletimiziň ýerinde ýerleşýän binalar taryhy we medeni ähmiýetli ýadygärlikler saýylýar. Şonuň üçin dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyllar...

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

“Üç yklyma erk eden döwlet: Osmanly döwleti” baradaky makalamyza dowam edýär. Görnükli türk taryhçysy F.Sümer özüniň meşhur işinde Ärtogrul gazyň döwürdeşi, XIII asyryň ikinji...

Üç yklyma erk eden döwlet: Osmanly döwleti

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň...

Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa

“Sazly arheologiýa : Müňýyllykdan Ýaňlanan Mukam” atly makalamyza dowam edýäris. Alym ony 1909-njy ýylda Lukowka obasyndan (Russiýa federasiýasynyň Perm oblasty) tapylan, biziň eýýamymyzyň  I asyry...

Sazly arheologiýa : Müňýyllykdan Ýaňlanan Mukam

Saz sungatynyň taryhyndan   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: -Türkmen halky Merkezi Aziýada we Orta Gündogarda, şol sanda tutuş dünýäde    döredilen umumyadamzat gymmatlyklaryna uly goşant goşan milletdir. Gadymy  Gündogaryň ...

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris. Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Çingiz hanyň Horezme çozmagy: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris.  Soltan Muhammediň Jelaleddinden başga-da 6 sany mirasdary bardy: Kutb ed-Din Ozlag şa (1221-nji ýylda wepat...

Ýaşlyk Ýyllary: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris. Soltan Muhammet Ala ed-Din (1200-1220 dol.ýyl.) Anuşteginler neberesiniň wekili bolmak bilen, Abul Muzaffar Tekeşiň (1172-1200...

Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny

Özüm ölsem ruhum goldar sizleri Göroglydan Türkmen halkynyň geçmişinde käbir meseleler bolup, olar öz islegiňe görä däl-de, wagtyň, iň esasy-da, ylmyň dabaralanmagynyň hatyrasyna özleri kagyz ýüzüne...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...