8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:47
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Huawei Mate Xs” telefony tanyşdyryldy

Hytaýyň dünýä belli “Huawei” kompaniýasy özüniň täze eplenýän “Huawei Mate Xs” telefonyny halk köpçüligine tanyşdyrdy. Ispaniýanyň Barselona şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan we soňradan ýatyrylan...

Türkmenistanyň daşary ýurt maýa goýumlary hukugyna uly gyzyklanma

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen “Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly halkara göçme forumynda Türkmenistanyň daşary ýurt maýa goýumlary hukugyna degişli çykyşlar hem diňlenildi....

Üstünlik ynamdan başlanýar…

Uly zeminde ýaradylyş we paýhas babatda iň üstüni we pähimlisi bolan adamzat bagtyň özi bilen ýaşyt. Has dogrusy Beýik Biribar seni ynsan eýläp dünýä...

Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy...

Messi bilen Ronaldo deňleşdi

Dünýäniň iň gowy iki futbolçysy hökmünde görkezilýän argentinaly Lionel Messi bilen portugaliýaly Kristiano Ronaldonyň  futbol toparlarynyň düzüminde geçiren gollarynyň sany deňleşdi. Her iki futbolçy...

“Microsoft”-dan 1,1 milliard dollarlyk maýa goýum

Dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň biri bolan “Microsoft” kompaniýasy 5 ýylyň dowamynda Meksika döwletine 1,1 milliard dollar maýa goýar. 1,4 trillion dollar bazar bahasy bolan...

Jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar

Ýewropanyň ilatynyň jan başyna düşýän girdejileri boýunça öňdebaryjy ýurtlaryň biri bolan Lýuksemburgda jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar. Bu düzgüniň 1-nji martdan güýje girjekdigi habar berilýär. Şeýlelikde...

“Fenerbahçe”:1 – “Galatasaraý”:3 – 21 ýyldan soň üstünlik

Türkiýäniň milli çempionatynda iki güýçli toparlaryň arasyndaky derbi duşuşygynda “Galatasaraý” topary garşydaş meýdançada 21 ýyldan soňra “Fenerbahçe” toparyny ýeňmegi başardy. “Fenerbahçe” aňsat-aňsat Kadyköýdäki öz...

Täze «iPhone» martda tanyşdyrylar

Germaniýanyň «Iphone-ticker» portalynyň ýazmagyna görä, «Apple» kompaniýasy täze ― «iPhone 9» modeliniň tanyşdyryş dabarasyny 31-nji martda meýilleşdirýär. Bu telefonlar 3-nji aprelde satlyga çykar. «Apple» kompaniýasy...

«Galaxy S20 Ultra» näçe wagtda doly zarýadlanar?

«Samsung» kompaniýasy soňky smartfonlarynda tiz zarýadlanyş ulgamyny üstünlikli ornaşdyryp gelýär. Mysal üçin, «Galaxy S10-lar» 15 watt, «Galaxy Note10-lar» bolsa 25/45 watt energiýa bilen doly...

Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän “TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir” atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny...

TOPH gaz geçirijisiniň ähmiýeti

Türkmenistanyň tebigy gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýetirmäge mümkinçilik berýän Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen halkara forumuň çäklerinde tanyşdyryldy. Mälim...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?