8.9 C
Istanbul
01/04/2020 12:25
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...

“Vestel” önümçiliginde arakesme yglan etdi

Türkiýäniň dünýä belli “Vestel” kompaniýasy hojalyk harytlarynyň önümçiliginiň  30-njy martdan 5-nji aprel aralygynda bir hepde togtadyljakdygyny habar berdi. “Vestel” kompaniýasynyň hojalyk harytlaryny öndürýän bölümi bu...

Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy

Meşhur aktýor Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykandygyny ozalky ýanýoldaşy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi. Jon Kallahan 1992-nji ýyldan 2005-nji...

Bir üsgülewigiň bahasy 35 müň dollar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gannower şäherindäki bazar zynjyrynyň hyzmatdaşy Jo Fasula tarapyndan paýlaşylan wideosynda zenan müşderileriniň biriniň azyk önümleriniň satylýan bölüminde üsgüren suratlary bar. Bu...

Dünýäniň iň garry adamy mälim edildi

Angliýaly Bob Weýton dünýäde iň garry adam diýlip hasap edildi. Ol ýakynda 112 ýaşyny doldurdy. Ol “Inter” futbol toparynyň döredilen ýyly doglan. Bob Weýton...

Keýn «Tottenhem»-den gidip biler

Angliýanyň «Tottenhem» futbol toparynyň hüjümçisi Garri Keýn toparyndan gidip biljekdigini mälim etdi. Bu barada “Daily Mail” neşiri habar berýär. Keýniň topary bilen bolan şertnamasynyň möhleti...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...

Sebitiň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlandy

Türkmenabat şäher medeniýet öýünde ýurdymyzyň Owganystanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlanyp geçirilen dabara köp adamly boldy ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar...

Täze eseriň synag görkezilişi boldy

Golaýda Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda režissýor Perhat Hudaýberenowyň sahnalaşdyran «Watan jandan ileri» atly spektaklynyň synag görkezilişi boldy ― diýip, «Türkmen gündogary»...

Näme üçin ýat ýerde uklap bilemzok?

Alymlar munuň sebäbini beýnimiziň ýarym şarlarynyň biriniň nätanyş ýerden ýadyrgamasy bilen düşündirýärler. «Nirededigimize garamazdan, çep ýarym şarymyz çalt uklamaga endik edinýär. Ýöne sag ýarym...

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?