26/09/2020 5:29
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

VESTEL Polşadaky kärhanasyny satdy

Bilşimiz ýaly, Vestel kompaniýasynyň iň häzirki zaman telewizorlary  köpleriň ünsüni özüne çekýär. Polşadaky ”Vestel” elektronika kompaniýasy öz binasyny 31,4 million dollara “ LG Chem...

Dünýädäki iñ gadymy myhmanhana

Ýaponiýa döwletinde iñ gadymy myhmanhana ýerleşýär. Myhmanhananyñ ady “Nişýama Onsen Keýunkan” bolup durýar. Gadymy myhmanhana Haýakawa obasynda ýerleşýär we 705-nji ýylda gurulýar. Myhmanhana Fudžiwara...

Lýuksemburgda jemgyýetçilik ulaglary mugt

Lýuksemburg dünýäde ykdysady taýdan iň öňdebaryjy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Bu ýurt ilkinji bolup, raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynyň birnäçe görnüşlerinden mugt peýdalanmagyna mümkinçilik döretdi. Bu düzgün...

Türkmenistanly wekiller Fransiýadaky halkara seminara gatnaşdylar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan ybarat bolan wekilçilikli topar Fransiýanyñ Walansýen şäheriniñ Binagärlik-gurluşyk institutynda geçirilen "Ulag hyzmatynyň inženerçiliginde töwekgelçiligi dolandyrmak" atly seminara gatnaşdy. Bu...

Germaniýada “Berlinale” film festiwaly tamamlandy

Germaniýada 70-nji gezek “Berlinale” halkara film festiwaly geçirildi. Festiwalyñ jemleri boýunça baş baýragy ýagny "Gyzyl aýy" heýkelini eýranly Mohammad Rasoulofyň režissýorlyk etmegindäki "Sheytan Vojud...

Žurnalistleriň arasynda şaşka ýaryşy geçiriler

Şu ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde zähmet çekýän žurnalistleriň şeýle hem žurnalistika hünäri boýunça bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda II şaşka...

“Üstünlige ädim”

“Ylmy öwreniji pespäl bolar, Tekepbirligi terk eder” Mahmyt Zamahşary. Synpyň  Şazadasy Mekdebiň gyzgalaňly günleri tomusky dynç alyş möwsümine ýakynlaşypdy. Şemşat mugallymyň  işewürligine garamazdan, synpynda  birdir, ikidir okuwa  höwessiz...

Üstünligiň açarlary

Üstünlige her kim dürlüçe düşünýär. Kim üçindir üstünlik talyplyk duýgusyny duýmak ýa-da arzuw eden kärinde işlemek bolsa, kimler üçindir üstünlik bilimini artdyrmak, öz-özüni kämilleşdirmek,...

Üstünlik gazanmak üçin ruhlanmak gerek

Häzir meniň gyz jigim höwes eden lukman käriniň birinji ýyl talyby. Gidip görmegi arzuw eden Rumyniýa ýaly döwletinde bilim alýar. Ol ýanymda däl welin,...

“Durmuşda ruhlandyran üstünlige giden ýollar”

Eger durmuşda üstünlige ýetmekde çynlakaý bolsaňyz, onda üstünlige ýeten adamlaryň başarnykly ýollary bilen özümizi taýynlamakdan başga gowy zat ýok bolsa gerek. Durmuşda, karýerasynda ýa-da...

Üstünlikler dünýäsi

Islendik adam üstünlige ýetmegi arzuw edýän, isleýän bolsa gerek. Eýsem, üstünlik näme? Üstünlik diýilen düşünje näme üçin adamlary beýle özüne çekýär? Üstünlige nädip ýetmeli?...

90 minut

Sen kim? Gyz, oglan, okuwçy, talyp, işçi, kiçi, uly, başarnykly, ysnat, owadan, merhemetli, gysganç, zehinli, ýalta, arzuw-islegleriniň yzyndan kowalaýanmy ýa-da gaçýanmy? Gorkakmy, batyrmy? Her kimiň sen...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Türkmenistanyň hökümeti dünýädäki koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan, öz Watanyna dolanyp bilmedik raýatlary yzygiderli ýagdaýda Türkmenistana getirmek babatda degişli işleri alyp barýar. Mälim bolşy...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...