8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:04
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

Serhio Ramos 34 ýaşady

Ispaniýanyñ Sewilýa şäheriniñ Kamasa obasynda 1986-njy ýylyñ 30-njy martynda Ispaniýa milli ýygyndysynyñ goragçysy, dünýä belli goragçy Serhio Ramos doguldy. Milli ýygyndynyñ düzüminde Ramos 2010-njy...

“Samsung” kompaniýasy “Galaxy M11” smartfonyny hödürledi

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy “Galaxy M11” smartfonyny hödürledi.  Smartfon 6,4 dýuým LCD ekran, 8 megapikselli kamera we 15 watt bilen çalt zarýad bermek üçin...

Gazagystanda “Chevrolet Damas” we “Chevrolet Labo” ulaglarynyň önümçiligine girişildi

Gazagystandaky “Kostanay” awtoulag zawody “Chevrolet” awtoulaglaryny ýygnamak üçin Gazagystan-Özbegistan hyzmatdaşlygyny ýola goýdy. Gazagystanyň “Saryarka AwtoProm” bileleşigi bilen “UzAuto Motors” kompaniýasy Amerikanyň “Chevrolet” kysymly ulagynyň...

5G bilen işleýän “Xiaomi Mi 10 Lite” smartfony

5G bilen işleýän “Xiaomi Mi 10 Lite” smartfony Ýewropada tanyşdyryldy. Hytaý kompaniýasy täze flagman smartfonlaryny we olaryň arzan görnüşini Ýewropa bazaryna hödürledi. “Xiaomi Mi 10...

“Ata Watan Eserleri” Bäsleşiginiň Ýeňijileri Belli Boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň netijeleri mälim boldy. 2020-nji ýylyň...

«Tokio Olimpiýa oýunlary» geçiriljek wagty mälim edildi

«Tokio 2020»  oýunlary türgenleriň şeýle hem ähli adamlaryň saglyk ýagdaýyny goramak maksady bilen indiki ýyla geçirilendigi hemmelere mälimdir. Halkara Olimpiýa oýunlar komitetiniň ýolbaşçylary 30-njy...

Milli mirasymyzy öwrenmek ― Zenanlaryň üns merkezinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: ― Gender deňligi — demokratiýanyň binýatlaýyn esaslarynyň biri. Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň ýokarlanmagyna amatly şertleri döredýär. Onuň iş ýüzünde...

Özüm bolasym gelýär

Dünýä indim, dünýä inişim ýaly Tirsegime özüm galasym gelýär. Bäş günlük panyda ömrüň lezzetin, Bolşy ýaly duýup, bilesim gelýär.   Söýgüde-de özüm bolasym gelýär, Geň göremok özgeleriň bolşuny. Geň görýärin yşk...

Çeferin futbol hakda…

UEFA guramasynyñ ýolbaşçysy Aleksandr Çeferin futbol möwsümi tamamlanyp biler diýip, belläp geçýär. Aleksandr Çeferin: "Eger biz futbol möwsümini dowam etdirip bilmesek, onda futbol tamamlanyp biler....

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?