8.9 C
Istanbul
05/08/2020 7:48
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

Üstünligiň ýollary

Köp kitap okamaly. Kitap adamyň bilimini, pikirleniş derejesini, dil baýlygyny ösdürýär. Sözlemleri kämil düzmekligi başarmaklyk, dile çeperlik ukybyňy ýokarlandyrýar. Adama köp okamaklyk, köp zatlar...

Germaniýanyň futbol toparlaryndan ýokary girdeji

Germaniýanyň futbol çempionaty bolan “Bundesliga”-da çykyş edýän futbol toparlary 2018-2019-njy möwsümde jemi 4,02 milliard ýewro girdeji gazandy. Germaniýanyň Futbol topary bileleşiginiň beren maglumatyna görä, futbol...

Çempionlar Ligasy: täze ýyldyz döredi

Birnäçe aý dowam eden arakesmeden soňra Ýewropanyň iň öňdebaryjy futbol ýaryşy bolan Çempionlar ligasy täzeden başlady. 18-nji fewralda oýnalan iki duşuşykda faworit görkezilen toparlar...

Emre Jan “Borussiýa” toparynda galýar

Germaniýanyň “Bundesliga” milli çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” topary Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Emre Jan bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşar. Gyşky transfer möwsüminde Italiýanyň...

Ilkinji üstünlik

Duralgadaky adamlar awtobusa garaşyp durdylar. Şolaryñ arasynda Maksat hem bardy. Onuñ şu wagt keýpi ýokdy. Onuñ hem düýp sebäbi boks boýunça geçirilen ýaryşda ilkinji...

Üstünlige tarap ýol

Üstünlige ýetmek üçin  ýol her hilli ýollar bilen başlanýar, näme üçin adamlar adatça üstünlige ýetmäge çalyşýarlar we olar ona nähili düşünýär?  Siz özüñiz nämäni...

Üstünligiň syry nämede?

«Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar», «Yhlasa – myrat», «Dagy beýik diýme, yhlas etseň çykarsyň…» diýen nakyllary döreden halkymyz her bir adamy ruhlandyryjy,...

Üstünlik gazanmagyň ýollary

Türkmenistan baý medeni däp-dessurlary saklap gelen gadymy siwilizasiýalaryň watany hökmünde bütin dünýä bellidir. Bäş  müň ýyldan bäri biziň ülkämizi "dünýäniň ýedi ýolunyň" çatrygy diýip...

Üstünligiň özboluşly tarapy

Mähri kiçilikden goşgy, hekaýa ýazmagy halaýardy. Onuñ döredijilige bolan höwesi ýañy 11 ýaşyndaka başlapdy. Ol gaty üýtgeşik gyzdy. Onuň özboluşlyja bir dünýä garaýyşy bardy....

Üstünlik hemişe-de ýanymyzda

Üstünlik näme? Köplenç oňa maddy we ruhy bähbit gazanmak diýip düşünýärler. Adamlar maksada ýetmek, ýeňiş gazanmak, beýlekilerden tapawutlanmak üçin şeýle bir jan edýär welin,...

Zehin yhlasa duşanda

Yhlas obada önüp ösdi. Onuň çagalygy hem obada tomsuň jokrama yssysynda, gyşyň aňzagynda geçdi. Ol ýöne adyna mynasyp oglan diýip bellesek hakykatdan daş düşdügimiz...

Ýurgen Klinsmann tälimçiligi taşlady

Dünýä belli germaniýaly futbolçy Ýurgen Klinsmann Germaniýanyň “Bundesliga” futbol çempionatynda “Gerta Berlin” toparynyň tälimçisi bolup durýardy. Ol bu wezipesinden meýletin çekiljekdigini mälim etdi. Klinsmann...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...

Türkmen Lideri’nden Erdoğan’a Tıbbı malzeme teşekkürü

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  mektup gönderdi. Bu mektup Türkmenistan  Watan Haberler Programında okundu. Türkmen Lideri mektupta Türkiye...

Gurban Baýramy : Maşgalaňyz bilen öýde geçiriň!

Türkmenistanyň esasy TW teleýaýlymlaryndan  biri bolan “Altyn Asyr” teleýaýlymynda berilýän bildirişe görä, Gurban baýramynda maşgalaň bilen öýde geçirmek maslahat berilýär. Bildiriş  Eziz watandaşlar, mälim...