8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:27
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Twitter” täze bir aýratynlygyň üstünde işleýär

“Twitter” jemgyýetçilik tory 24 sagatdan soň käbir habarnamalaryň ýitip gitmegi üçin  täze  bir aýratynlygyň üstünde işleýär. “Twitteriň” alyp baryjysy Kaýwan Beýkpur mundan beýläk gelen...

Arnoldyň nägileligi

Dünýä belli aktýor Arnold Şwarsnegger “Promobot” atly rus kompaniýasyny özüne meňzeş robot ýasandygy sebäpli kazyýete berip, 10 million dollar möçberinde öwez tölegini talap edipdir....

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing

2020-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky brifing geçirildi. Brifingiň barşynda ýiti...

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy,...

BMG-niň ozalky baş sekretary aradan çykdy

Birleşen Milletler Guramasynyň ozalky baş sekretary Hawýer Peres de Kuelýar 101 ýaşynda aradan çykdy. Peruly diplomat 1982-nji ýylda BMG-niň baş sekretarlygyna saýlanypdy. Ol bu...

Hytaýly milliarderden sowgat

«Alibaba» korporasiýasynyň esaslandyryjysy Žek Ma ýapon hökümetine koronowirusdan goranmak üçin bir million lukmançylyk örtügini sowgat berdi. Bu barada «China Daily» neşiriniň habarynda aýdylýar. Hytaýyň iň...

Täze filmler bosagada

BBC-niň habar bermegine görä, mart aýynyň dowamynda Ýer ýüzüniň dürli künjeginde garaşylýan täze filmleriň birnäçesi ilkinji gezek ekrana çykar. Olaryň arasynda dünýäniň iň meşhur...

Çekirtge ― Hytaý üçin täze howp

Hytaýyň oba hojalyk meýdanlaryna ýakynda çekirtgeleriň uly toparynyň hüjüm etmegine, başgaça aýtsak, çekirtge ýagmagyna garaşylýar. Häzir koronowirus bilen göreşýän Hytaý hökümeti bu ýagdaýyň oba...

Sosial torlar we biz

Sosial aragatnaşyk torlary dünýäniň ilatyna nädereje täsir edýär? Käbir maglumatlara ýüzleneliň! • 2019-njy ýylyň dekabr aýyndaky ýagdaýa görä, Ýer ýüzünde 7,8 milliard adam ýaşaýar; • Internetden...

UEFA-nyň Millet ligasyna bije çekildi

Düýn Amsterdam şäherinde Milletler ligasynyň 2020 ― 2021-nji ýyllardaky möwsüminiň bije çekilişik dabarasy boldy. Ýewropanyň milli ýygyndylary üçin ýoldaşlyk duşuşyklary ýaly hyzmat etjek we...

Pukaralygyň nämedigini garyplardanam gowy bilýän milliarder

Söwda sungatmy ?! Elbetde, bu sowaly görüp, “sungat nire, söwda nire” diýjekler sanardan köp boljagy bigüman. Olam bir hasap, ýöne bu aýry gürrüň... Biz öz...

Höwes! Zähmet! Üstünlik!

Höwes, Zähmet, Üstünlik. Bu sözlere hemişe öňe gitmäge itergi berýän, umytsyz köňüllere umyt paýlaýan, täze sepgitleri gazanmaga ruhlandyrýan, göwünleri galkyndyrýan ruhy güýç diýsek ýalňyşmarys....
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hu­kuk işi (taý­ýar­ly­gyň ugur­la­ry: hal­ka­ra jema­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy...

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň  «Bilimi dolandyrmak» we «Biznes-dolandyryş» ugurlary boýunça  magistrlige kabul edýändigini yglan edýär: Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda we iňlis dilinde alnyp...