8.9 C
Istanbul
02/06/2020 12:03
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Redmi Note 9” smartfony tanyşdyrylar

Hytaýyň “Xioami” kompaniýasynyň “Redmi” brendli smartfonynyň täze görnüşi halk köpçüligine hödürlener. Bu kompaniýanyň Hindistandaky şahamçasynyň Manu Kumar Jeýn “Redmi Note 9” model smartfonynyň satuwa...

«Peugeot 208» Ýewropada ýylyň awtoulagy saýlandy

Dünýä meşhur «Peugeot 208» kysymly ulag Ýewropada ýylyň awtoulagy diýlip yglan edildi. Fransiýanyň iň öňdebaryjy kompaniýasy tarapyndan öndürilýän bu ýeňil awtoulagy bäsdeşlerinden üstün çykmagy...

Oýun muşdaklary üçin täze konstruksiýa döredildi

“Bauhutte” atly ýapon kompaniýasy kompýuterde oýun oýnaýanlar üçin ýörite konstruksiýa oýlap tapdylar. Konstruksiýanyñ düzümine: krowat, stol we eşikleri ýerleşdirmek üçin tekje girýär. Bu kompaniýa...

«Citroën» elektrik togy arkaly işlär

Indi bir asyrdan gowrak wagt bäri, hereket edip gelýän Fransiýanyň bu iri awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulagy alyjylara hödürledi. Ynha, indi «Citroën»...

Türkmen aýdymçysy Çynaranyň kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanly sungat işgäri we häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bilim alýan we sungat kärini dowam etdirýän Çynaranyň ýazan kitaby çapdan çykdy. Türkiýede neşir edilen “Bir...

Üstünligiň açary – sabyrlylyk

Türkmenlerde   “Sabyr  soňy  sap  altyn”, “Sabyrly  gul  dura  bara  şat  bolar”  ýaly  atalar  sözi  bar. Ata-babalarymyzyň  pähim-paýhasyndan  dörän  bu  sözler  çuňňur  mana  eýe.  Durmuş ...

Sabyr ediň gardaşlar bolýan işe serediň

Owal yhlas dälmidir sokur gözi nem eden, Ähli işiň gözbaşy, üstünligi döreden, Goýmaweriň gaýraty, ýany bilen ýörediň, Sabyr ediň gardaşlar, bolýan işe serediň. Sportuň göreş görnüşine bolan höwesim...

Ömrüň manysy

Üstünlik... Görýän weli, şu ajaýyp söz tutuş adamzadyň kalbyny elendirip, soraga salyp, olaryň durmuş çarhyny goýman aýlaýan bolmaga çemeli. Göräýmäge, oňa eýe bolmak  beýle...

Üstünlige barýan ýollarda

Adam ilki bada bagta ýaran bolmak üçin dogulsa, onyň ykbaly mydama şowly pursatlara baý bolýar. Isle bagty tapmak üçin dünýäniň ol ujyna gidip aýlansaňyz-da,...

Beýik işe hyjuw barka ýürekde ýa-da şahyrlary okap nädip millioner bolmaly

Asyl üstünlik näme? Biz bu sözi häzirki wagtda diňe dar manyda ulanýarys we diňe gazançda görýäris. Emma üstünlik her bir hünärde gazanylan kiçijek ýeňişlerdir....

Erk – üstünligiň açary

Üstünlik we oňa ýetmekligiň ýollary barada gürrüň etmegimizden ozal, hakyky üstünligiň  nämedigi hakynda kelam agyz aýtsak göwnejaý bolsa gerek. “Üstünlik näme?” — diýip pikir...

Maksatlar birigip myradyňa gowuşýar

Ýakynda “Biznes reklama” gazetinde şeýle sözleme duş geldim: “Kemçiliklerimiziň bardygyna garamazdan, gowşak taraplarymyzy bilip, şoňa görä güýçli taraplarymyza üns bersek, hemişe üstünlik gazanmaga mümkinçiligimiz...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...