25/09/2020 5:40
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

ÝDÖB Türkmenistanda ýene bäş taslama ýardam bermäge taýýar

Özi hem şu ýylyň ahyryna çenli. Ýurdumyzda şu ýyl  maýa goýan Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş banky ýylyň ahyryna çenli bu sany sekize ýetirmäge taýýar....

Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt

Bilimleriň we söýgüniň birleşmegi bu hadysalaryň tebigatyna has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär. Söýgi arkaly bilimiň aýratynlyklaryna, bilim arkaly söýginiň aýratynlyklaryna düşünmäge mümkinçilik berýär. Tejribe...

Futzal boýunça milli ýygyndy topara täze baş tälimçi bellenildi

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Kuweýtda geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýar. Şonuň bilen bagly, futzal boýunça milli ýygyndymyzyň...

Durmuşa bolan söýgüniň gözbaşy

Belki-de siz “Durmuşy söýüň, durmuş sizi söýer” diýen jümläni eşiden bolsaňyz gerek. Siziň pikiriňizçe bu näderejede dogruka? Bu soraga jogap: durmuşy söýmek bilen nämäni...

“Barselona” topary: transfer habarlary

Ýakynda “Barselona” iki sany oýunçysynyň transferini amala aşyrdy. Olaryň biri dünýä belli futbolçy, toparyň hüjümçisi Luis Suarez bolup, beýlekisi toparyň goragçysy Nelson Semedudyr. Türkmenistan, Türkmenistan...

UEFA: “Super kubogyň” eýesi kim bolar?

2019-2020 möwsüminiň UEFA Çempionlar ligasynyň çempiony “Bawariýa” we UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi “Sewilýa” şu gün “UEFA Super kubogy” ugrunda bäsleşer. Futbol boýunça 45-nji UEFA...

“Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Elon Musk, elektrik awtonom awtoulaglaryň bahasyny takmynan 25 müň dollar arzanlatmak üçin batareýalary ulanmagyň 3 ýyl bolandygyny yglan edeninden soň, kompaniýanyň...

192 trillion ýewro bilen dünýä rekordy

Bütindünýäde maliýe emlägi rekord goýup, geçen ýyla garanyňda 9,7 göterim ýokarlanyp, 192 trillion ýewro ýetdi. Germaniýada ýerleşýän “Allianz” ätiýaçlandyryş kompaniýasy, dünýädäki 57 ýurduň öý...

“Iň täsirli 100 adam” sanawynda 8 türgen

ABŞ-nyň meşhur “Time” žurnaly tarapyndan kesgitlenen 2020-nji ýylyň “iň täsirli 100 adamynyň” arasynda 8 türgen hem orun aldy. Sanaw ylym, sungat, işewürlik, syýasat we...

Türkmenistanda ilkinji gezek öndüriler

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody «Çelek» hususy kärhanasy bilen birlikde şu günler täze önümiň — senagat garyndyly suwuklygyň synag işlerini alyp barýar. Dag-magdan senagatynda giňden...

13 sekuntda oýunçy çalşyldy

Estoniýa ligasynda juda seýrek ýagdaýa duş gelindi. Estoniýa ligasyndaky düzgüniň talaplaryna laýyklykda, “FCI Levadia Tallinn” — “Nomme Kalju” toparlarynyň duşuşygynda topara goşulan 16 ýaşly...

Türkmenistanly talyp SMS habaryny iberýän tok ölçeýji guralyň taslamasyny işläp düzdi

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 4-nji ýyl talyby Nepes Saparnazarow elektrik energiýasynyň sarp edilişine aralykdan gözegçilik etmegiň sanly ulgamyny işläp düzdi. Ol bu işi bilen...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....