28/01/2021 19:18
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

Dünýäniň iň ýaş gymmatly futbolçylary

“CIES” sport gözleg merkezi, 2000-nji ýyllarda doglan iň gymmat futbolçylaryň sanawyny kesgitledi. Sanawda birinji oruny “Bawariýa” toparynyň oýunçysy, kanadaly Alfonso Deýwis eýeledi. 20 ýaşly...

Sakgyç çeýnemek isleýäňizmi? Baş üstüne!

Men bir zady çeýnemek isleýärin. Munuň üçin haýsydyr bir gymmat bahaly gambrug satyn almak  islegi kanagatlandyryp biler. Mundan başga hem çykalga bar. Bu esasanam...

Ertir milli manadymyzyň döredilenine 27 ýyl dolýar

«Milli ykdysadyýetimiziň kuwwatly daýanjy bolan türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryndan dolanyşyga girizildi. Bu bolsa sözüň doly manysynda Türkmenistanyň ykdysady berkararlygyny ykrar etdi. Geçilen ýol...

Türkmenistanda bugdaý ekişi tamamlandy

Ýurdumyzyň zähmetsöýer ekerançylary güýzlük bugdaýyň ekişiniň tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu möwsümde 690 müň gektar meýdana bugdaý ekildi. Ekiş möwsümi bellenen möhletlerde hem-de ähli agrotehniki...

Dueýn Jonson – pälwan we aktýor

“Hemme üstünlikler öz-özüňi terbiýelemekden başlanýar” “Ünsli bolmak üstünlikli adamlar üçin iň möhüm guraldyr” Dueýn Duglas Jonson, aktýor.  Dueýn Duglas Jonson – amerikaly pälwan, sazanda, aýdymçy we...

Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Türkiýe Respublikasynyň esasy milli baýramy – 29-njy oktýabr Garaşsyzlyk güni mynasybetli makalasynda türkmen-türk...

“Apple” kompaniýasynyň girdejisi

“Apple” kompaniýasy 2020-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tamamlanan dördünji çärýeginiň maliýe bölüminiň hasabatyny çykardy. Bu wagt aralykda kompaniýa umumylykda 64.689 milliard dollar girdeji gazandy we...

Diego Maradona – 60 ýaşady

Argentinanyň we dünýä futbolynyň taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyran Diego Armando Maradona 1960-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Buenos-Aýres şäherinde doguldy we dünýä belli oýunçy...

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň...

Taýwanyň myhmanhana-akwariumy

Dünýä belli fransuz ýazyjysy Žul Werniň “Deňziň aşagyndaky ýigrimi müň liga” atly eserinden ylham alnyp, Taýwanda täsin myhmanhana döredildi. “Cozzi Blu” kaşaň myhmanhanasy “Xpark”...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...