8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:26
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Srwena Zwezda” çempion boldy

Serbiýanyň futbol çempionatynda “Srweza Zwezda” topary çempionatyň 27-nji tapgyrynda “Rad” toparyny 5:0 hasabynda utup, wagtyndan öň çempionlygyny yglan etdi. Bu topar çempionatyň tamamlanmagyna 3 tagyr...

9 ýylda 7-njy kubogy

Awstriýanyň kubogyny gazanan “Zalsburg” topary 9 ýylda 7-nji kubogyny eýelemegi başardy. Ýurduň kubogy ugrundaky ýaryşyň final duşuşygynda “Zalsburg” topary bilen “Austriýa Lustenau” topary duşuşdy. Duşuşyk “Zalsburg”...

Dünýäniň ýokary hak tölenýän türgeni

“Uly tuwalga” ýaryşlarynda 20 gezek çempion bolan şweýsariýaly Rojer Federer dünýäniň iň ýokary hak tölenýän türgeni boldy. 2019-njy ýylyň 1-nji iýuny bilen 2020-nji ýylyň 1-nji...

Türkmenistanda ygtyýarlandyrmak işi kämilleşdirilýär

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz,...

Türkmenistan bilen Ýaponiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Mejlisinde Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň wekilleri, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Maslahatda...

Türkmenistan bilen Astrahanyň hyzmatdaşlygy berkeýär

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory I.Ýu.Babuşkiniň arasynda onlaýn gepleşikler geçirildi. Işjeň...

Ukrainadan Türkmenistana çakylyk

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Ukrainanyň döwlet ýolbaşçysynyň resmi rezidensiýasynda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi T.Ataýew Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskä ynanç hatlaryny gowşurdy. Dabaranyň...

GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Asadow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri...

COVID-19 döwründe maliýeleşdirmek boýunça ýygnak

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly COVID-19 ýokanç keseliniň ýaýraýan döwründäki we ondan soňky ählumumy ösüşi  maliýeleşdirmek meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahat...

Belli rus futbolçysynyň doglan güni

“Zenit” topary ozalky futbolçysy Andreý Arşawini doglan güni bilen gutlady. 29-njy maýda toparyň öňki ýarymgoragçysy, indi bolsa Sankt-Peterburg ýaşlar futbolynyň baş müdiriniň geňeşçisi we...

Dünýäniň iň gymmat futbol topary

“The KPMG Global Sport Network” futbol toparlaryñ maliýe ýagdaýy boýunça gözleg geçirdi. Sanawda birinji orny Ispaniýanyñ "Real Madrid" topary eýeledi. “Football Benchmark” bolsa 2020-nji...

Dünýäniň iň ýaşuly adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň ýaşuly erkek adamy hasaplanýan britaniýaly Robert Ueýton 112 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada “BBC” teleýaýlymy habar berýär. Şu ýylyň fewral aýynda ýaponiýaly Titesu...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Türkmenistanyň Bilim ministirligine daşary ýurt döwletlrinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary ykrar etdirmek ýa-da Ykrar şahadatnamasyny almak üçin raýatyň özi raýat...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...