25/10/2020 12:32
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

Internet ýokary tizlikli we elýeter bolar

Türkmenistanda internetiň ýokary tizlikli we elýeter bolmagy ugrunda degişli işler ýola goýlar. Ýurdumyzyň halk hojalygyny sanly ulgama geçirmek babatda dürli işleri alnyp barylýar. Şonuň...

Zähmet haklary we talyp haklary ýokarlandyrylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň hem-de talyp we diňleýji haklarynyň...

Täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň 9 aýynda alnyp barylýan işleriniň jemleri jemlendi. Şeýle hem mejlisiň...

Täze elektron gazet öz işine başlady :USSAT NEWS

Türkmenistanda soňky döwürde internet neşirleriň sany yzygiderli artýar we täze-täze internet neşirler Türkmenistanyň habarlar ulgamyny baýlaşdyrýar. 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda USSAT NEWS (www.ussatnews.com) elektron gazeti...

Chevening – возможность получения бесплатного академического образования в Великобритании

Стипендии Chevening – это глобальная программа стипендий правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Сейчас идет прием заявок на 2021-2022 учебный год для...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

( Oýlanma )           Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus  zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goşunynda söweşjek esger tapylman galypdyr....

Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramak

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary  B.Mätiýewiň Halkara welosipedçiler birleşiginiň Prezidenti Dawid Lappartien bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Sport we ýaşlar syýasaty...

Ejizlikmi ýa-da güýç

Käwagtlar seniň iň ejiz tarapyň iň uly güýjüň bolmagyda mümkin, emma onuň üçin garaýyşyny üýtgedip waka başgarak tarapdan seretmeli. 10 ýaşly oglanjyk kiçilikden Dzýudo...

Çempionlar ligasynyň pul baýragy

2020/2021-nji ýylyň möwsümi üçin Çempionlar ligasynyň pul baýragy 1,95 milliard ýewro deň boldy. bu barada Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň geňeşiniň (UEFA) metbugat gullugy habar berýär. Golaýda,...

Aşyk jepasy

Otagyň içinde diňe Şirin bilen gaýgy-aladalary bardy. Ol uzyn saçly, ak ýüzli, görenleri özüne maýyl edýän şäherli perizat mugallymçylyk kärini oba mekdebinde dowam etdirýärdi....

Ykbalyň täsin sowgady

 ...Ýokary okuw mekdebini tamamlan Mähri öz ugry  boýunça işe başlady. Mähri orta mekdepde okaýan döwürleri hem göreldeli okuwçylaryň hataryndady. Ýokary okuw mekdebiniň talybyka hem...

Aslyň kimlerden?

Hawa, sözbaşymdaky sorag türkmenlerde birek-birek bilen tanyşlyk açylandaky berilýän soraglaryň başydyr. "Aslym-a pylanylardan bolmaly" diýen jogaby eşitseňem-ä eşidersiň welin, aslynyň türkmendigini, onda-da, men diýen...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...