25/09/2020 7:47
Home SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

    Altyn güýzüň ýaraşygy

Sargylt gyzyl  reňkler bilen reňklenen misli ýelegi ýatladyp gaýyp düşýän  altyn reňkli ýapraklary, misli merjen dänelerini ýadyňa salýan ir säher bilen ösümlikleriň üstüne düşýän...

Pikirler düwünçegi

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr. Albert Kamus Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler. Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn Söýginiň diňe bir serişdesi...

Kädi ösümligi barada

Ýurdumyzyň ähli künjeginde ösdürilip ýetişdirilýän ösümlikleriň biri hem kädidir. Kädi bir ýyllyk ösümlik. Ol  iýun-iýul aýlarynda gülleýär. Onuň miwesi awgust aýlarynda ýetişýär. Ol ýabany...

Magtymgulynyň döredijiliginde zenanlaryň keşbi

              Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow: ─ Magtymguly türkmen halkynyň taryhynyň iň çylşyrymly döwründe ýaşap agzybirlik, garaşsyzlyk, özbaşdak döwletgurmak ýaly beýik maksatlara öz döredijiligi  bilen gulluk...

Dograma

Türkmen milli nahary bolan dogramanyň gelip çykyşy barada şeýle rowaýat bar. Bir barly adam sahylygyny bildirmek üçin janly baryny soýup, uly sadaka beripdir. Bişirlen çekdirmäň...

Joraply ýatmak peýdalymy ýa-da..

Arada tanyşlarymyň arasynda şu sorag bilen bagly biraz çekeleşme ýüze çykdy. Menem bilesigeliji bolanymdanmy ýa ýaş žurnalist bolanymdanmy bilemok, ýöne bu sorag meni hem...

Danalara salgylanyp…

1.Ynsan  ýeňilmek üçin dünýä inmändir. Ol ýykylyp biler, ýöne ýeňlip däl. Ernest Hemingweý 2.Ýüpüň ujuna ýeteniňizde, ony daňyňda, ýene-de dowam ediň. Franklin D.Ruzlwet 3.Şu günümizi peşgeş bereliň, şonda...

Gelin gabanjaňlygy

Ynsan duýgylarynyň näzik taryna kakyp bilýän saz atly inçe sungatyň muşdagy köpdir.   Sebäbi bu gadymy senediň  jadylaýjy güýji kalplara täsir edip, öz hökümini ýöredip...

Ruslan Mingazow – türkmen futbolunyň Ýewropadaky şöhlesi

Ruslan Kamilýewiç Mingazow (23.11.1991ý) Topary: Şahtýor Karagandy (Gazagystan) Belgisi :13 Milli ýygyndy:Türkmenistan Netijeleri :   FK Aşgabat – Türkmenistan – çempion 2007 FK Skonto – Latwiýa – çempion 2010 FK...

Dünýäni düzetmek

Bir adam ýekşenbe güni bir hepdäniň ýadawlygyny çykarmak üçin ir säher bilen gazetini eline alyp, uzakly gün hiç zat etmän öýde oturmagy meýilleşdiripdir. Şol pursat...

Paýhaslar düwünçegi

Ýeňil ýetilen ýaly görünýän zada ýeňillik bilen ýetilmeýär. Mirza Asadulla him Galib Haýsy zadyň seniňkidigini bilmek isleseň, ähli zady öz erkine goýber. Şonda seniňki sen bilen...

APL-däki «Ak gämi»

Çingiz Aýtmatowyň «Ak gämi» powesti şeýleräk jümleler bilen başlaýar: «Ol oglanyň iki sany ertekisi bardy. Biri özüniňkidi, ol hakda hiç kim bilmeýärdi. Beýlekisi bolsa...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....