8.9 C
Istanbul
05/04/2020 7:22
Home SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

Türkmen milli deri aýakgaplary

Türkmenleriň, şeýle hem Merkezi Aziýa halklarynyň deriden ýasan ilkinji aýakgaby çarykdyr. Ol maldarlaryň we daýhanlaryň gündelik aýakgaby hasap edilipdir. Çaryk–eýlenmedik çig hamdan taýýarlanylypdyr. Köplenç...

Daşoguz welaýatynyň aýal-gyzlaryň milli başgaplary we olara salynýan nagyşlar

Arheologik maglumatlar  we ýazuw ýadygärlikleri türkmen aýal-gyzlarynyň başgaplary bilen Türkmenistanyň ýadygärlikleriniň antik we orta asyrlar döwrüne degişli aýal heýkeljiklerindäki başgaplaryň arasynda uly meňzeşligiň bardygyna...

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Milli mirasymyzy öwrenmek ― Zenanlaryň üns merkezinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: ― Gender deňligi — demokratiýanyň binýatlaýyn esaslarynyň biri. Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň ýokarlanmagyna amatly şertleri döredýär. Onuň iş ýüzünde...

Özüm bolasym gelýär

Dünýä indim, dünýä inişim ýaly Tirsegime özüm galasym gelýär. Bäş günlük panyda ömrüň lezzetin, Bolşy ýaly duýup, bilesim gelýär.   Söýgüde-de özüm bolasym gelýär, Geň göremok özgeleriň bolşuny. Geň görýärin yşk...

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Men seniň ýanyňa barýan!

Öwrüp düýşlerim hyýala, Men seniň ýanyňa barýan! Söýgi diýip çykdym bu ýola, Men seniň ýanyňa barýan!   Peýda etmez aňzak-epgek, Öňde menzil kändir entek, Paý-pyýada ýöräp kem-kem, Men seniň ýanyňa barýan!   Gara gözňe...

Haýwanlaryň özlerini alyp baryşy boýunça howa çaklamasy

Ýer togalagynda ýyly we güneşli howa garaşylýan günde yzy üzülmeýän ýagyşlaryň ýagmagyna köp duş gelinýär. Elbetde, bu ýagdaý atmosfera hereketiniň, onda bolup geçýän hadysalaryň...

1-nji Aprel – Guşlaryň Bütindünýä güni

Adamzat dünýä inenden bäri tebigat bilen sazlaşykda ýaşap gelipdir. Adamlar tebigatyň eçilen gymmatly baýlyklaryny, ýagny howany, suwy, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsinden peýdalanypdyrlar. Umuman...

«ALABAÝ»

Ýetmiş ýaşynyň toýundan bir hepde geçip geçmänkä, Çöli  agama agyr ýoň degdi. Ol ömrüni çölde, çopanlykda geçirensoň, süňňi sagat adamdy, sähel-mähel ýoňy biler-duýar ýaly...

Üstünlige tarap ädimme ädim!

Özümiň halan  haçanam bolsa bir wagtlar peýdasy deger diýen jümlelerimi ýörite bellik depderime bellemek adatym bardy. Şu gün seý sebäp bilen şolara göz gezdirenimde...

Halkara ekologik senenama näme diýýär?

Sözümiň başyny   ýaş ekolog hökmünde ’’Daşky gurşawy goramak döwrüň talabydyr” diýip başlasym gelýär. Sebäbi hemmämiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda adamzadyň hojalyk işleri netijesinde daşky...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?