28/11/2020 16:28
Home SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

Bütindünýä çaga güni : Sanly maslahat

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşdak durmuşa we...

Energetika pudagy – parahatçylykly ösüş ýolunda

Baky Bitarap Watanymyzyň ykdysady taýdan ösmegine esasy itergi berýän pudaklaryň biri hem elektrik energetikasy pudagy bolup durýar. Elektrik energetikasy pudagy diňe bir önümçilik-ykdysady meseleleri...

20-nji noýabr-Bütindünýä Çagalar güni

Bütindünýä  Çagalar güni (ispança-Día Universal del Niño, fransuzça-Journée mondiale de l'enfance) 1954-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 836-njy Rezolýusiýa bilen döredildi. Bu baýramçylyk...

            Myradyna ýetmedik söýgi

                                                         “Belki myradyna ýetmedik söýgi,                                                          Ýeten söýgülerden kämildir, kämil.”                                                                                           G.Ezizow. Bu gün, meniň durmuşymda ýatdan çykmajak günleriň biri. Ahyry, maňa-da ýokary okuw mekdebiniň talyby bolmak...

Onlaýn okuw sapagy geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynda medeni diplomatiýanyň orny” atly temasy boýunça onlaýn okuw...

Balgaýmak iýeýin diýseňiz…

Bereketli türkmen saçagynda dürli-dümen, datly tagamlaryny elbetde bilmeýänimiz ýok bolsa gerek. Enelerimiziň we ejelerimiziň bize bişirip berýän süýjüden-süýji naharlary sanardan gaty kän. Ýöne häzirki...

Ýaltalykdan halas bol

Sizem “ Şu gün we ertir “ diýlende edilmeli işe başlap bilmeýänlerdenmi? Şeýle-de, synag gününe çenli depderdir kitap açmaýan we bellenilen möhlete çenli iş...

“Asman çyrasy”– ruhy arassalygyň festiwaly

Dünýä syýahatçylarynyň ünsüni özüne çekýän  Taýlandyň  “Ýi Peng” festiwaly özüniň özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ol  Taýlandyň gijeki asmanyny  millionlarça uçýan çyralaryň yşygy bilen ýagtylandyrýar....

11-nji noýabr – Energiýany tygşytlamagyň halkara güni

Halkara ekologiýa ulgamynyň başlangyjy bilen 11-nji noýabrda geçirilen "Çeşmeleri we energiýany ulanmak boýunça mekdep taslamasynda"  (SPARE) Halkara Energiýa tygşytlaýyş güni yglan edildi. Bu taslama Norwegiýanyň...

Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni

Her ýylyň 10-njy noýabrynda bütin dünýäde Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni giňden bellenilip geçirilýär. Ol ylymyň peýdalary barada dünýäde habarlylygy artdyrýar, halkara...

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir....

Umytly çagajygyň uly gürrüňi……

Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan adyl içeri, dabaralanýan ynsanperwer syýasaty netijesinde “Döwlet adam üçindir” atly ýörelge bilen ýurdumyzyň abraýy...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...