8.9 C
Istanbul
10/07/2020 7:17
Home SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

Sitrus miweleriniň peýdasy

Pyrtykal — miwesi bu iň köp ýaýran we has köp ulanylýan bu miwe askorbin turşusynyň, dürli minerallaryň, antioksidantlaryň, flawonoidleriň, fitoelementleriň egsilmez çeşmesi bolup durýar....

Sungatyň geçmişinden söz

Tans ilki durmuş sungatynyň  esasy  bölekleriniň  biridir. Ilki  durmuş sungaty Sinktretiki  sungaty bolýar. Sinkretika sungatynda ähli  sungatyň köki jemlenendir. Sungat  nädip döreýär? Ol  b.e.öň  40...

Dünýädäki iň täsin ýerleri

Dünýädäki iň täsin ýerler Biziň dünýämiz täsinliklerden doly. Heniz üsti açylmadyk täsin ýerler hem bar. Geliň, şeýle dünýäniň iň täsin ýerleriniň birnäçesi bilen gysgaça tanyş...

Täsin maglumatlar

Her bir adamyň barmak yzlarynyň meňzeş bolmaýşy ýaly dil yzlary hem meňzeş däldir. Kagyz pul - pikir edilişi ýaly kagyzdan däl-de pagtadan ýasalýar. ...

Adam beýnisi barada maglumat

Beýni şol bir wagtyň özünde 100 trillion maglumaty özünde saklap bilýär. Beýnimiz her sekuntda bedenimizden 100 milliondan gowrak habar alýar. Beýnimiz her gün...

Türkmen keşdeçiligi bilen baglanyşykly dessurlar

Türkmen halky her bir işiň başyny başlanda birnäçe yrym-ynançlary, däp-dessurlary ýerine ýetirýärler. Hojalygyň ähli ugurlary boýunça haýsy işiň başy başlansa ýagny, maldarlar mal bakanda,...

Göz hakynda gyzykly maglumatlar

Dünýä ýüzünde gözüň reňkleri boýunça iň köp ýaýrany goňur reňkli gözlerdir. Ýer ýüzüniň 55% ilaty goňur gözli diýip hasaplanylýar. Adamyň bedeninde iň çalt...

Jandarlar dünýä inende

Her bir janly-jandaryň kiçijigi has eýjejik bolýar. Eýsem, jandarlar dünýä gelenlerinde nähili ýagdaýlary başdan geçirýärkäler? Geçigaplaňyň çagasy kiçi wagty onuň derisiniň nagşy ýaşaýan ýeriniň otlaryna...

Miwe kişdeleri melhemdir jana

Miweleriň ähli görnüşleri biziň saglygymyza oňyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde lukmanlar häli-şindi ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän miwedir-bakja önümlerini ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Olaryň diňe bir ter...

Täsin robotlar

Italiýaly alymlar tarapyndan dürli suw howdanlarynyň düýbüni, ummanlary öwrenmäge mümkinçilik berýän roboty döretdiler. Alymlaryň bellemegine görä, robotlaryň esasy aýratynlygy, olar suwda ýüzmeýär, ýöne gönüden-göni...

Gülleriň peýdasy

Güller — diňe bir gözi begendirmek bilen çäklenmän, eýsem olar adamlara uly peýda getirip hem bilýärler. Şeýlelik-de käbir ösümlikler mineral ýataklaryny tapmaga kömek edýär....

Asmanyň ýedi reňkli ýaýy

Biziň hemmämiz ýagyş ýagmagynyň yzýany asmanda emele gelýän ýarym tegelek görnüşindäki dürli owadan reňkli älemgoşary gören bolsak gerek. Ol Gün şöhleleriniň ýagyş damjalarynda döwülmegi...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hu­kuk işi (taý­ýar­ly­gyň ugur­la­ry: hal­ka­ra jema­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy...