04/12/2020 0:52
Home ESASY HABAR

ESASY HABAR

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Bitaraplyk sahypamyz öz işine başlaýar

Şu günler Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Diýarymyzyň...

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki...

Älem giňişligine syýahat bir ýyldan başlar

Älem giňişliginiň syýahatçylarynyň ilkinji toparynyň arzuwy ýene bir ýyldan ― 2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda amala aşmagy mümkin. Şol gün ilkinji syýahatçylary Russiýanyň «Soýuz» älem...

Täze çäklendirme: Medeniýet we hyzmat edaralary

Türkmenistanda ýiti öýken sowuklama keseliniň gelmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak babatda birnäçe öňüni alyş çäreleri geçirilýär. Bu babatda käbir çäklendirmeler alnyp barylýar. Ýurduň medeniýet...

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

Durmuş ynsana ençeme ýollarda ýoldaş bolýar. Ol ynsany her hili kyn we aňsat ýollardan ýöredýär. Adamzat ýagty jahana gelip, Watan atly mukaddesligiň goýnunda kemala...

Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy

  Dostmuhammet köňlüm senden üzülmez, Taryhda ýazylmyş-Änew bozulmaz.                                                                                            Dostmuhammet   Türkmenistanyň territoriýasynda iň gadymy eýýamlardan adamzat taryhynda öçmejek yz galdyran arheologiýa we arhitektura ýadygärlikleri ýerleşýär. Dünýäniň arheologiýa...

Täze gar fotosuratlary: Aşgabadyň ilkinji gary

Paýtagtymyz Aşgabada şu möwsümiň ilkinji gary ýagdy. Ir säher bilen kiçijik garjagazlar howada gaýmalaşyp başlady. Bu hem gyşyň gapydadygyny alamatlandyrýar. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary hem-de onuň myhmanlary ilkinji...

Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

Türkmenistan – Owganystan – Pakistan - Hindistan (TOPH)  Gaz geçiriji taslamasynyň Hindistanyň Energiýa bazaryna täsiri baradaky wideo habarymyzy Size hödürleýäris. Siz bu Wideo habarymyzy...

Migrasiýa gullugy hakynda Kanun: Üýtgetmeler we Goşmaçalar

Türkmenistanyň “Migrasiýa gullugy hakynda” Kanunyna  üýtgetmeler we goşmaçalar  girizildi.  2009-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen “Migrasiýa gullugy hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny  täze kabul edilen “Migrasiýa...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk

Indiki  ýylda belleniljek Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk işlerine häzirki günlerden başlanar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...