8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:27
Home ESASY HABAR

ESASY HABAR

“Ata Watan Eserleri” Bäsleşiginiň Ýeňijileri Belli Boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň netijeleri mälim boldy. 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün, dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly...

Baýraklar Size Garaşýar: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi 2020-nji ýylyň 30-njy Martynda sagat...

Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan yglan edilen we şu wagt okyjylar tarapyndan baha berilýän “Üstünlik gazanmagyň ýollary” döredijilik bäsleşigine hödürlenen jemi 108...

Hormatly Prezidentimiziň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

Milli Liderimiz Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary amala aşyrdy. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew hormatly Prezidentimizi mähirli garşylady. Türkmen we azerbaýjan halklarynyň gatnaşygy diňe bir taryhy...

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy Aprelde

Geçen ýylyň Aprel aýynyň 30-nda geçirilen žurnalistleriň arasyndaky şaşka ýaryşyna uly gyzyklanma bolupdy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat...

Manisa şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna bagyşlanan dabara

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli dünýäniň çar künjeginde dürli çäreler guralýar....

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan dabara

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy hem-de Stambul şäherindäki Baş konsullygy Türkiýe Respublikasynyň dürli şäherlerinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäreleri gurnaýar. Türkiýäniň...

BMG : Aşgabatdaky maslahatyň halkara ähmiýeti

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl Türkmenistan ýurduň hemişelik bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygyny belläp geçýär. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň çäginde we onuň daşynda dürli...

Üstünlik : “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň esasy üstünligi

Bilşiňiz ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen täze döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşik barada giňişleýin maglumaty siz şu setirleriň ýerleşýän linkiniň üsti bilen okap bilersiňiz!

Türkmenistan’ın Tarafsızlığının 25. yıldönümü için web sitesi açıldı

Türkmenistan bu sene 12 Aralık 1995 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. Bu önemli tarih için ülke çapında ve yurtdışında bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir ve düzenlenecektir.

Atavatan Türkmenistan’ı Facebook’tan Takip edin!

Ata Vatanımız Türkmenistan ile ilgili güncel haber ve analizleri Türkçe, Türkmence, Rusça ve İngilizce  olarak günlük yayınlamakta olan Atavatan Türkmenistan Uluslararası Dergisinin resmi www.atavatan-turkmenistan.com sitesi, sosyal medyada giderek büyüyor. Yayın ekibimiz tarafından üretilen haber ve analizleri yayınlayan sitemizdeki haber ve analizleri Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Sitemiz Türkmenistan’daki önemli sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri yerinde takip etmekte ve anında dünyaya servis etmektedir. Türkmenistan ile haber ve analizleri Facebook hesabımızdan
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?