5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:18
Ana Sayfa TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy

Hindistan ABŞ-dan öňe geçip, dünýäniň iň uly telefon bazarynda ikinji orny eýeledi. 2019-njy ýylda ýurtda 158 million telefon satyldy. Bu ykjam aragatnaşyk enjamlarynyň 72 göterimi Hytaýda öndürilen telefonlar boldy.

Elektrikli uçarlaryň döwri başlanýar

Finlýandiýanyň howa menzilleriniň operatory «Finavia» elektrikli awiasiýany ösdürmek boýunça başlangyja goşulyp, 2020-nji ýylyň ahyryna çenli içerki gatnawlarda elektrik togy bilen işleýän uçarlary ulanmak göz öňünde tutulýar.

Ilkinji özbek pikaplary satlykda

Tamamlanyp barýan aýda ― ýanwarda Özbegistanda öndürilen ilkinji pikaplar satlyga çykdy. «SamAuto» kompaniýasynyň «ISUZU D-Maxi» diýlip atlandyrylýan pikaplary ilkinji gezek geçen ýylyň noýabr aýynda tanyşdyrylypdy.

“Boeing 777X” ilkinji synag uçuşyny amala aşyrdy

Dünýäniň köp sanly metbugat neşirleriniň habar bermegine görä, dünýä belli awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing”-iň uzak aralyga uçmaga niýetlenen “Boeing 777X” uçarynyň ilkinji synag uçuşy amala aşyryldy.

Ýaponiýanyň iň kiçi telefony

Tehnologiýanyň çalt depginlerde ösmeginiň netijesinde, tehnologiýa enjamlarynyň önümçiligi hem giň gerimde dowam edýär. Esasan hem, smartfonlaryň ýagny ykjam aragatnaşyk telefonlaryň sany yzygiderli ýokarlanýar. Olaryň dürli görnüşlerini ýa-da iň kiçileri öndürmek hem has täsirli bolmaga başlady.

Wodorod ykdysadyýetli döwür golaýlaýar

Wodorod – Ýer ýüzüniň iň giňden ýaýran elementi bolup, arassa energiýa köpçülikleýin geçmek üçin umytlar bu elemente baglydyr. Bilermenleriň çaklamalaryna görä, 2050-nji ýylda wodorod tehnologiýasy Ýewropa Bileleşiginiň ähli ýangyç sarp edişliginiň dörtden birini kanagatlandyrar. Ol 42 million awtoulagyň, 1,5 million ýük

Hindistan robot-zenany kosmosa iberer

Dünýäniň ykdysady taýdan çalt depginlerde ösýän ýurdy Hindistan älem giňişligine açylýar. Ýurduň kosmos giňişligini öwrenmek baradaky maksatnamalary barha giň gerim alýar. Hindistanyň kosmos barlaglary guramasy uçarmansyz kosmos gämisi bilen älem giňişligine çykaryljak robot-zenany

Ilkinji arap sport ulagy öndürildi

Dubaýyň «Jannarelly Automotive« kompaniýasy Beýik Britaniýa eksport etmek üçin «Design-1» atly sportkaryny ― sport ulagyny işläp taýýarlady. Bu barada «Carsweek» neşiri habar berýär.

Dünýäniň iň kiçi uçýan ulagy

Dünýä belli “Toyota” kompaniýasynyň döreden “SkyDrive” firmasy dünýäniň iň kiçi uçýan ulagyny synagdan geçirdi. Mundan ozal daşdan dolandyrmak arkaly adamsyz synag edilen bu ulag ilkinji gezek içi adamly ýagdaýda synag edildi.

Ýaponiýa 6G ulgamy üçin maýa goýýar

Ýaponiýa ykjam aragatnaşyk ulgamyna 6G (6-njy nesil mobil aragatnaşyk) tehnologiýasyny ornaşdyrmak üçin ylmy-barlag işlerini geçirmegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda dünýäde internet ulgamynda 4G ulgamy has giňden ulanylýar. Dünýäniň käbir ösen ýurtlarynda Hytaý, Günorta Koreýa, Finlýandiýa ýaly ýurtlarda bolsa 5G tehnologiýasy ulanylmaga başlandy.

Dünýäniň iň çalt aýlanýan jisimi

ABŞ-nyň Perdiýu uniwersitetiniň alymlary ozal hem özlerine degişli bolan rekordy täzelediler. Çünki olar 2018-nji ýylda dünýäniň iň çalt aýlanýan jisimini ýasap bilipdiler. Ol minutda 60 milliard gezek aýlanyp bilýän jisimdir.

Uçarlaryň ýerini otlular alar

Ählumumy maýylganlyk sebäpli Ýewropanyň ilatynyň köp bölegi ekologiýa taýdan arassa ulaglara geçmegiň tarapdary bolup çykyş edýärler. Bu ýagdaýda
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?