5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:18
Ana Sayfa KÖŞE YAZARLARI

KÖŞE YAZARLARI

Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder

6.YNSAN OGLUNY√Ö‚İ AGYRLYGYNY√Ö‚İ BILIM, Ü√Ö≈æÜK BILEN KESGITLENÝÄNDIGINI BEÝAN EDER

Muhtar Kent : Hiç haçan “Men muny oňarmaýan” diýmedim

Coca–Cola kompaniýasyny√ÖÀÜ Ba√Ö≈∏ Direktory bolup i√Ö≈∏län amerikan–türk i√Ö≈∏ewüriMuhtar Kent bilen söhbetde√Ö≈∏lik

“Käte bolmaz” ýa-da şowsuzlyk hekaýalary barada kitap

Käte bir zady halys isleýäňiz, synanyşýaňyz, synanyşýaňyz, ýöne bolubermeýär. Üstünlige ýetesiňiz gelýär, emma netijesi ýene şowsuz. Biziň pikirimizçe, döremeli wakalaryň asyl syry şu ýerde gizlengi dur, ýagny “şowsuzlyk”

Ýaz paslynyň we Bugra hanyň öwgüsini beýan eder

4.PASYLLARYŇ SOLTANY ÝAZ PASLYNYŇ WE ULUG BUGRA HANYŇ WASPYNY BEÝAN EDER

Men arasynda paltamy ýitileýärdim…

Bir tokaýda iki dost agaç çapýan eken. Olaryň birinjisi daň bilen turup, agaç çapmaga başlaýar, bir agaç ýykylandan soň derrew beýlekisine geçýär. Uzyn gün ne dynç alýarmyş, ne-de iýip-içmek üçin özüne artykmaç wagt aýyrýarmyş. Özem dostundan has soň öýüne gaýdarmyş.

Pygamberimiziň çaryýarlarynyň öwgüsini beýan eder

3.DÖRT SAHABANYŇ (ÇARYÝARLARYŇ) ÖWGÜSINI BEÝAN EDER

Deňiz ýyldyzy üçin köp zat üýtgedi

Bir kişi kenarda gezim edip ýörkä, gaýgy bilen ummana bir zatlar zyňyp duran adama duşýar. Onuň has golaýyna gelende, adamyň tolkunlaryň zarbyna kenara çykan deňiz ýyldyzlaryny suwa atyp duranyna göz ýetirýär.

Pygamberimiz uly Muhammet Mustapanyň öwgüsini beýan eder

34. Söwer sawçy, Taňrym iberen ony, Halka berdi mähir doly sawçyny.

Öz gadyrymyz bileliň

Tanymal spikerleriň biri öz seminar okuwyna 20 dollarlyk bir banknoty eline alyp başlady. 200 adamlyk zaly dolduryp oturanlardan:

Taňrynyň Ezizliginiň we Beýikliginiň Öwgüsini Beýan Eder

1.Baýat ady bilen başladym sözi, Döreden, egiden, geçrimli özi.

Stenford uniwersiteti ýa-da Daş keşbe aldanyp kiçelmäň

Ýöntem hem sada geýnen jübüt garry Boston wokzalynda düşüp, ýaýdanjaň görnüşde Garward uniwersitetiniň rektorlugyna geldiler. Girip-girmänkä kätip gyz haýdap stolundan turdy-da, olaryň öňüne geçdi. Bular ýaly sölpi garrylaryň

Adamyň özüne görä

Garry adam dynç alşa çykdy we bir kollejiň töwereginden öý tutundy. Ilkibaşda rahat we asuda ýaşanam bolsa, güýzüň gelmegi bilen okuw ýyly başlandy.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?