5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:19
Ana Sayfa HAYAT

HAYAT

“1917” atly film “BAFTA” baýragynyň öňdebaryjysy

Beýik Britaniýany√ÖÀÜ Kino we sungat akademiýasyny√ÖÀÜ (BAFTA) baýrak gow√Ö≈∏uryly√Ö≈∏ dabarasy geçirildi. 73-nji gezek geçirilýän “BAFTA” dabarasynda “1917” atly film gazanan köp sanly baýraklary bilen köpleri haýran galdyrdy.

“Super Bowl”-yň ýeňijisi belli boldy

“Super bowl”, ýagny amerikan futbolyny√ÖÀÜ 2020-nji ýyldaky çempionlyk du√Ö≈∏u√Ö≈∏ygy geçirildi. √Ö≈æu ýyly√ÖÀÜ 3-nji fewralyndan geçirilen du√Ö≈∏u√Ö≈∏ykda “Kansas City Chiefs” topary bilen “San Francisco 49ers” topary bäsle√Ö≈∏di.

Milli goşun bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

Türkmenistany√ÖÀÜ Goranmak ministrligini√ÖÀÜ Merkezi serkerdeler öýünde «Milli go√Ö≈∏un» √Ö¬æurnalyny√ÖÀÜ redaksiýasy we Türkmenistany√ÖÀÜ Magtymguly adyndaky Ýa√Ö≈∏lar guramasyny√ÖÀÜ Merkezi Ge√ÖÀÜe√Ö≈∏i bilen bilelikde «Gaýraty√ÖÀÜyz egsilmesin, mertebä√ÖÀÜiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsle√Ö≈∏igini√ÖÀÜ ýe√ÖÀÜijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

«ForsaŽ ― 9-dan» sahnalar

«Universal Pictures» kinostudiýasy Jastin Liniň reŽissýorlygynda surata düşürilen «ForsaŽ ― 9» filminiň treýlerini jemgyýetçilige ýaýratdy. Dört minut dowam edýän tanyşydyrlylyş wideogörnüşlerinden mälim bolşy ýaly, Toretto (Win Dizel) özüniň agasy Jeýkob bilen göreşer.

15 million dollarlyk toý lybasy

Müsürli dizaýner Hany al-Behairiniň 800 sagadyny sarp edip, zenanlar üçin taýýarlan toý lybasynyň bahasy 15 million dollar möçberinde kesgitlendi. Bu lybas iň gymmat toý lybaslarynyň arasynda 3-nji orny eýeledi,

Türkmenistanda 10 million agaç nahallary oturdylar

Häzirki wagtda dünýäniň ähli ýerine howanyň üýtgemegine garşy göreşmek ugrunda uly işler alnyp barylýar. Bu ugurda köpçülikleýin bag ekmek işine uly üns berilýär. Şeýle işler Türkmenistanda hem giň gerimde alnyp barylýar.

Üstünlik Gazanmagyň Ýollary : “Ata Watan Eserleri’ Bäsleşigi

“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşik barada saýtymyzda dürli habarlary ýerleşdirdik, bu gezek bolsa, okyjylaryň bäsleşik barada birnäçe habarlar bilen wagtyny sarp

Ata Vatan Eserleri yarışması, Türkmenistan basınında

Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi’nin yayın ekibi, Ata Vatan Eserleri makale yarışmasını sersinin 2.etabına start verdi. Geçen sene başlatılan Ata Vatan Eserleri yarışması, Türkmenistan genelinde özellikle gençlerin arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Ýeňiji nähilli kesgitlenilýär: “Ata Watan Eserleri”

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyry “ Üstünlik gazanmagyň ýollary” mowzugy bilen yglan edildi. Bäsleşigimiziň täze tapgyrynda hödürlenen eserler 6-njy fewral 2020-nji senesinden başlap, saýtymyza ýerleşdirilmäge başlanar. Ýaryşa gatnaşmaga isleg bildirýänler tarapyndan iň köp soralýan soraglaryň biri hem “ýeňiji nähili kesgitlenilýär”.

Ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça işler

30-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary,

“Matriks” filminiň 4-njisi surata düşüriler

Kino muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanan “Matriks” filminiň 4-njisi surata düşüriler. Film 2020-nji ýylda surata düşürilip başlanar. “Matriks” filminiň ilkinjisi 1999-njy ýylda görkezilipdi.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?