5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:19
Ana Sayfa GENEL

GENEL

Avrupa Birliği, Türkmenistan’a büyükelçi atadı

Avrupa Birli√Ñ≈∏i, Orta Asya ülkeleri ile özellikle Türkmenistan ile çok yönlü i√Ö≈∏birli√Ñ≈∏inin geli√Ö≈∏tirilmesine büyük önem vermektedir. Türkmenistan ile Avrupa Birli√Ñ≈∏i münasebetleri, AB’nin yeni Orta Asya stratejisi kapsam√Ѭ±nda da geli√Ö≈∏mektedir. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±nda Avrupa Birli√Ñ≈∏i Türkmenistan’da büyükelçilik açt√Ѭ±.

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde guramaçylyk wezipelerine hem seredildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada birnäçe Permanlara gol çekdi.

Türkmenistanda 2020-nji ýylda 2100 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda dokma senagaty pudagy üçin gymmatly çig mal bolan pile öndürmek i√Ö≈∏i döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl ýurdumyzy√ÖÀÜ ýüpekçileri ýüpek gurçugyny√ÖÀÜ pilesini taýýarlamak baradaky √Ö≈∏ertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Bakanlar Kurulu Toplantısı: yeni atamalar ve 2020 hedefleri

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Say√Ѭ±n Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu’nun geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±n√Ѭ±n genel olarak de√Ñ≈∏erlendirildi√Ñ≈∏i toplant√Ѭ±da, kabinede revizyona gidildi. Bir dizi atamalar gerçekle√Ö≈∏tirildi. Vilayet valilerin görev yerleri de√Ñ≈∏i√Ö≈∏tirildi. Yeni bakanl√Ѭ±k kuruldu.

Eyalet ve Aşkabat Valileri değişti

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ±n√Ѭ±n imzalad√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ± Karar√Ѭ± ile Balkan eyalet Valisi G√Ѭ±l√Ѭ±cov bu görevinden al√Ѭ±nd√Ѭ± ve A√Ö≈∏kabat Valisi görevine atand√Ѭ±. A√Ö≈∏kabat Valisi Durduliyev

Durduliyev Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı görevine atandı

Bugün Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Bakanlar Kurulunun Geni√Ö≈∏leti√Ö≈∏mi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. Türkmenistan ile ilgili haberleri Türkçe, Türkmence, √Ѭ∞ngilizce ve Rusça olarak payla√Ö≈∏an www.atavatan-turkmenistan.com sitesinin Türkmenistan

Serdar Berdimuhamedov Bakan oldu

Bugün Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Bakanlar Kurulunun Geni√Ö≈∏leti√Ö≈∏mi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±n√Ѭ±n de√Ñ≈∏erlendirildi√Ñ≈∏i ve 2020 y√Ѭ±l√Ѭ± hedeflerinin belirlendi√Ñ≈∏i

Hindistan-Orta Asya İş Konseyi kuruldu

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar√Ѭ± Federasyonu (FICCI), Hindistan-Orta Asya √Ѭ∞√Ö≈∏ Forumu etkinli√Ñ≈∏ine ev sahipli√Ñ≈∏i yapt√Ѭ±. FICCI taraf√Ѭ±ndan organize edilen Hindistan-Orta Asya √Ѭ∞√Ö≈∏ Forumu kapsam√Ѭ±nda Hindistan-Orta Asya √Ѭ∞√Ö≈∏ Konseyi’nin kurulaca√Ñ≈∏√Ѭ± duyuruldu.

LUKOIL’den Türkmenistan’a stratejik hamle

Rusya'n√Ѭ±n dev petrol √Ö≈∏irketi Lukoil, Türkmenistan pazar√Ѭ±na girmeyi hedefliyor. √Ö≈æirketin Türkmenistan’daki faaliyetleri konusunda bir görü√Ö≈∏me gerçekle√Ö≈∏tirildi.

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan dabara

Türkmenistany√ÖÀÜ Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy hem-de Stambul √Ö≈∏äherindäki konsullygy ýurdumyzy√ÖÀÜ hemi√Ö≈∏elik Bitaraplygyny√ÖÀÜ 25 ýyllygy mynasybetli Türkiýe Respublikasynda yzly-yzyna birnäçe çäreler gurady. Birnäçe gün mundan ozal, Izmir welaýatyny√ÖÀÜ Konak etrabyny√ÖÀÜ häkimligi hem-de Izmiri√ÖÀÜ milli kitaphanasy bilen bilelikde Türkmenistany√ÖÀÜ Prezidentini√ÖÀÜ kitaplaryny√ÖÀÜ tany√Ö≈∏dyryly√Ö≈∏ dabarasy Türkiýäni√ÖÀÜ de√ÖÀÜiz kenaryndaky ajaýyp √Ö≈∏äheri Izmirde geçirildi.

Internet Banking – wagtyňy tygşytlaýar

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky öz mü√Ö≈∏derileri üçin Internet banking hyzmatyny hödürleýär. Eger-de siz Internet banking hyzmatyny öz kompýuterleri√ÖÀÜizde ýa-da telefonlary√ÖÀÜyzda birikdirse√ÖÀÜiz “Rysgal” bankyny√ÖÀÜ birnäçe hyzmatlaryndan banka barmazdan peýdalanyp bilersi√ÖÀÜiz.

Türkmen Lider, Polad Bülbüloğlu’nu 75. doğum günüyle kutladı

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Say√Ѭ±n Gurbanguli Berdimuhamedov, Azerbaycan’√Ѭ±n Rusya nezdindeki Büyükelçisi, Türkmenistan’√Ѭ±n Halk Sanatç√Ѭ±s√Ѭ± Polad Bülbülo√Ñ≈∏lu’nun 75.do√Ñ≈∏um günü ile tebrik etti.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?