5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:15
Ana Sayfa DÜNYA

DÜNYA

Jeki Çandan million ýuanlyk baýrak

Dünýä belli hytaýly kino aktýor Jeki Çan Hytaýda dörän täze wirusa garşy derman serişdesini oýlap tapan adama 1 million ýuan (197 müň dollar) möçberinde pul baýragyny berjekdigini mälim etdi. Bu barada “The Straits Times” gazeti habar berýär. - ylym we tehnologiýa wirusa garşy göreşmekde möhüm rol oýnaýar. Men ýaly, adamlar hem gysga wagtda bu wirusa garşy dermanyň tapyljakdygyna ynanýar. Bu dermany oýlap tapan kim bolsa-da, isle adam ýa-da gurama bolsun, şoňa minnetdarlyk hökmünde 1 million ýuan pul baýragyny bermek isleýärin – diýip, Jeki Çan “Weibo” atly jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi.

Baltika we Balkan ýurtlarynyň aratapawudy

Geografiki ýerleşişi boýunça Ýewropa degişli bolan Baltika ýurtlary bilen Balkan ýurtlary,  göräýmäge meňzeş ýaly hem bolsa-da, özüniň ýerleşişi, klimaty, adamlary, medeniýeti we tebigaty bilen düýpgöter tapawutlanýar. Geliň, maglumatlary özüne degişli tekjede goýmak üçin hemmesini aýratynlykda deňeşdireliň!

Syýahatçylykda çalt depginde ösýän ýurtlar

Syýahatçylyk pudagynyň çalt depginlerde ösýän ýurtlaryň sanawy taýýarlandy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň taýýarlan sanawynda birinjiligi Mýanma (40,2 göterim) eýeledi. Ikinji we üçünji orunlar degişlilikde Puerto-Riko (31,2%) we Eýrana (27,9%) degişli boldy.

Hytaýa 20 ýurt kömek iberdi, BSGG-a 615 million dollar gerek

Dünýäniň 20-den gowrak ýurdy Hytaý Halk Respublikasyna koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ynsanperwer kömegi iberdi. Bu barada Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Hua Çunin habar berdi.

Geýtsler 100 million dollar sahawat berdiler

«Microsoft» kompaniýasyny esaslandyryjy Bill Geýts we onu√ÖÀÜ aýaly Melinda Geýts tarapyndan ýöredilýän haýyr-sahawat gaznasyndan koroniwirusa gar√Ö≈∏y göre√Ö≈∏mek üçin AB√Ö≈æ-ny√ÖÀÜ 100 million dollary möçberinde seri√Ö≈∏de aýrylyp berildi. Bu barada gaznany√ÖÀÜ resmi saýtynda habar berilýär.

Ankara’da Türkmenistan’ın Tarafsızlığı Etkinliği

Türkmenistan’√Ѭ±n Ankara Büyükelçili√Ñ≈∏i ve √Ѭ∞stanbul Ba√Ö≈∏konsoloslu√Ñ≈∏u Türkmenistan’√Ѭ±n Daimi Tarafs√Ѭ±zl√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ±n√Ѭ±n 25.y√Ѭ±ldönümi nedeniyle Türkiye’de birbiri ard√Ѭ±na önemli etkinliklere imza atmaktad√Ѭ±r. Daha birkaç gün Türkmenistan’√Ѭ±n Ankara Büyükelçili√Ñ≈∏i ve √Ѭ∞stanbul Ba√Ö≈∏konsoloslu√Ñ≈∏u √Ѭ∞zmir’in Konak √Ѭ∞lçe Belediyesi

Hindistan Russiýadan 2 million tonna nebit alar

Russiýany√ÖÀÜ “Rosneft” kompaniýasy bilen Hindistany√ÖÀÜ “Indian Oil Corporation Limited” √Ö≈∏ereketini√ÖÀÜ arasynda nebit ylala√Ö≈∏ygyna gol çekildi. 2020-nji ýyly√ÖÀÜ ahyryna çenli Hindistana 2 million tonna barabar rus nebiti iberiler. Nebit Russiýany√ÖÀÜ Noworossiýsk portundan ugradylar.

Benzinli, dizelli we gibrid ulaglarynyň satuwy gadagan ediler

Beýik Britaniýany√ÖÀÜ hökümeti 2035-nji ýylda ýurdu√ÖÀÜ çäginde benzin we dizel ýangyjy bilen i√Ö≈∏leýän hem-de gibrid ulaglary√ÖÀÜ satuwyny gadagan etmegi meýille√Ö≈∏dirýär. Bu barada ýurdu√ÖÀÜ Premýer-ministri Boris Jonsony√ÖÀÜ kanselýariýasyny√ÖÀÜ ýaýradan beýanatynda bellenip geçilýär.

Demiryolu yolcu ve yük taşımacılığında yeni gelişmeler

Türkmenistan Sanayi ve Haberle√Ö≈∏ Bakanl√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ±’n√Ѭ±n Türkmen Demiryollar√Ѭ± Ajans√Ѭ± bünyesinde Demiryollar√Ѭ± Anonim √Ö≈æirketi kuruldu. Bu √Ö≈∏irket, demiryollar√Ѭ±na bak√Ѭ±m ve ta√Ö≈∏√Ѭ±ma, yolcu ve yük ta√Ö≈∏√Ѭ±mac√Ѭ±l√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ±ndan sorumlu olacak.

Dubaýda “Türkmenistany√ÖÀÜ nebiti we gazy-2020” forumy geçiriler

Birle√Ö≈∏en Arap Emirliklerini√ÖÀÜ me√Ö≈∏hur i√Ö≈∏ewürlik hem-de syýahatçylyk √Ö≈∏äheri hasaplanýan Dubaýda √Ö≈∏u ýyly√ÖÀÜ 24-25-nji fewralynda “Türkmenistany√ÖÀÜ nebiti we gazy-2020” atly halkara forumy geçiriler. Bu halkara forumyna gatna√Ö≈∏mak üçin dünýäni√ÖÀÜ 20-den gowrak ýurdundan hökümet wekiliýeti bilen bir hatarda kompaniýalary√ÖÀÜ, guramalary√ÖÀÜ we söwda √Ö≈∏ereketlerini√ÖÀÜ

10 günde ulanmaga berildi

Hytaýda koronowirusy bejeri√Ö≈∏ hassahanasy bary-ýogy 10 günü√ÖÀÜ içinde guruldy. «Ho√Ö≈∏en√Ö≈∏an» diýlip atlandyrylýan bu saglyk merkezi 1000 adama niýetlenen bolup, onda 1400 lukman i√Ö≈∏lär. Hassahanany√ÖÀÜ gurlu√Ö≈∏ygyna 23-nji ýanwarda badalga berildi, 3-nji fewralda bolsa ol doly ulanmaga taýýar edildi.

83 million syýahatçy kabul etdi

Ýewropany√ÖÀÜ syýahatçylyk babatda ö√ÖÀÜdebaryjy ýurtlaryndan Ispaniýa 2019-njy ýyly 83 million da√Ö≈∏ary ýurtly jahanke√Ö≈∏de kabul etdi. Ýurdu√ÖÀÜ girdejisi 92 milliard ýewro barabar boldy. So√ÖÀÜky ýyllarda Ispaniýa syýahatçylyk babatda ähli görkezijiler boýunça yzygiderli rekordlary goýýar.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?