5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:15
Ana Sayfa ATAWATAN ESERLERİ

ATAWATAN ESERLERİ

Näme üçin meşhur bolmagy isleýärsiñiz?

- Söhbetdeşligimiziñ şu ýerinde döredijilik ýoluna nähili gadamlar bilen başlandygyñyz hakda biraz aýdyp berseñiz. - Biz aslynda kim? Biz kim bolmaly? Ilki bilen zehin Hudaý...

Asyra ýaň salan “hepdäň owazy”

On dokuzynjy ýanwar  (Ýekşenbe) gije, men  ýeňiş gazananlaryň üç sanysynyň şaýady boldum. Ilkä owaz teleýaýlymynda  Eldar Ahmedow “Hepdäniň owazynda” ýeňiji boldy. Dogrusy olaryň ýeňiji...

Üstünlige tarap birinji ädim

Durmuşda ýaşamagyň iki ýoly bar: biri hiç bir zat gudrat däl ýaly ýaşamak, beýlekisi bolsa ähli zat gudrat ýaly ýaşamak Albert Eýnşteýn Dogryňy dogry sözlemek gerek,...

Sazlaşyk – üstünligiň ganaty!

Makalamy üstünlik we üstünlige ýetmeklik bilen baglylykda dowam etmezden ozal, öňi bilen bir rowaýatda ünsi çekmekligi makul bildim. “Irki döwürde iki sany odunçy agaç çapmakda...

Üstünligiň syry nämede?

Muny bilmek üçin ilki bilen üstünligiň nämedigine we nähili  düşünjä uýýandygyna akyl  ýetirmeli bolýar. Aslynda  üstünlik  sözüniň "üstün" sözünden  düzülendigini nazara alsak, eger şeýle...

Üstünlige ýetmek biziň öz elimizde!

Dogry, üstünlige ýetmeklik aňsat däl bolmagy mümkin. Ýöne onuň üçin ilkinji nobatda özüňe bolan ynam gerek, ýagny, haýsy hem bolsa öňüňde goýan maksadyňa ýetmeklige...

38 Belgili aýakgap

Undulara dözülmeýän kä bir ýatlamalarym ýaly näme üçindir 44 belgili aýakgap geýýänligime garamazdan men bu 38 belgili aýakgabymy şindi hem saklap ýörkäm? Ýogsa düýe...

Üstünlige ýetmek üçin 10 basgançak

Üstünlige ýetmek üçin näme etmeli? Bu sorag her bir adamyň öz öňünde goýan maksadyny delillendirip bilýän faktlary özünde jemleýär.  Aslynda, üstünlik diýmek nämäni aňladýar?...

Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar…)

Baý adamlaryň adaty adamlardan tapawutlandyrýan nähilidir bir ýagdaý barmyka? Aslynda, islendik milliarderiň ýeten derejesine çenli geçen ýoly özüne mahsus bolup, beýlekilerden tapawutlanýarlar. Ýöne muňa...

Ýaşa, ak günleriň göwni galmasyn!

Her täze gün adamzada berilýän iň uly peşgeş diýsegem öte geçdigimiz bolmaz. Sebäbi, täze günde bizi bagtly etjek pursatlar, dürli ajaýyplyklar garaşýar. Iň begençli...

“Ugurdaş Şemal”

Sözbaşyny goşa dyrnaga almagymyz geň galdyran bolmagy ähtimal. Ýa-da siz oňa asla üns hem beren dälsiňiz?! Bularyň haýsysy hem bolanlygynda zyýany ýok. Biz bu...

Üstünlik – bu özüňe ynanmakdyr!

Üstünlik nämedir? Üstünlik – daş-töweregiňdäki adamlaryň sözlerine gulak asman, diňe özüňe ynanmakdyr. Biziň daş-töweregimizi gurşap alýan bu uly dünýäde köplerçe meşhur adamlar bar. Olardan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?