TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Katarda gadymy däbi: Laçyn baýramy

Kataryň paýtagty Doha şäherinde aýlag ýurtlaryndan 1500-den gowrak gatnaşyjy bilen geçirilen adaty “Laçyn we aw” festiwaly şu ýyl hem gyzykly reňkli sahnalara şaýatlyk edýär.

Buýsanç, güýç, kynçylyk we bäsleşigiň nyşany bolan gyrgylar, Pars aýlagynyň arap ýurtlaryndaky ýaşlara-da, garrylara-da uly gyzyklanma bildirýän ýaly.

Her ýyl ýanwar aýynda Katarda geçirilýän bu festiwal, esasanam Aýlag halky üçin ýylyň iň möhüm wakalaryndan biridir. Ýurduň medeniýetinde möhüm orny eýeleýän gyrgylar festiwalyň çäginde guralan dürli ýaryşlarda öz başarnyklaryny görkezýärler. Laçynlaryň eýeleri haýwanlarynyň ilkinji bolmagy üçin göreşýän wagtynda tomaşaçylar özleri üçin döredilen stendlerden uly gyzyklanma we tolgunma bilen ýaryşlary yzarlaýarlar. Kataryň Olimpiýa komitetiniň prezidenti Şeýh Jawan bin Hamad Al Saniniň howandarlygynda guralan bu festiwal şu ​​ýyl Al-Kannas Assosiasiýasy tarapyndan gurnalýar. Katar medeniýetinde möhüm orny eýeleýän gyrgy tohumçylygy ýurtda hünär ýa-da güýmenje hökmünde ähmiýetini saklaýar. Aýlag ýurtlarynda we esasanam Katarda “milli nyşanlara” öwrülen laçynlar we gyrgylar diňe bir festiwallarda däl, eýsem köp çärelerde-de öz ornuny alýar. Aýlag ýurtlaryndan we Katardan uly gyzyklanma döredýän bu festiwal sebitiň möhüm mirasyny gorap saklamagy we ony täze nesillere ýetirmegi maksat edinýär. Festiwalyň çäginde dürli kategoriýalarda ýaryşlar gurnalýar. Gatnaşanlar festiwalda gowy wagt geçirýärler hem-de gowy pul gazanýarlar.

Festiwaly gurnaýan “El-Kannas” birleşiginiň prezidenti Ali bin Hatim al-Mahşadi, festiwala taýýarlyk işleriniň bu ýyl öňki ýyllara garanyňda has uzaga çekendigini aýtdy. Mahşadi: “Katar gyrgy we Aw Festiwaly ata-babalarymyzyň mirasyny dowam etdirmek üçin ajaýyp pursat” -diýdi.Ýanwar aýynyň başynda başlanan festiwalyň şu gün tamamlanjakdygyny aýdyp, Mahşadi ýeňijilere müňlerçe Katar rialynyň beriljekdigini aýtdy. Şeýle hem Mahşadi däp-dessurlary dowam etdirmäge ähmiýet berýändiklerine ünsi çekip, birleşme hökmünde laçyn, aw we at münmek ýaly ýaşlara tälim berýändigini aýtdy.

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Teswirle