Katalin Nowakdan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti Katalin Nowak Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi. Ol öz gutlag hatynda diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlap, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygyny belläpdir. Gutlag hatynda şeýle diýilýär: – Wengriýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de iň gowy arzuwlarymy kabul ediň! … Continue reading Katalin Nowakdan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty