TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Käşir şiresiniň peýdalary

Öz dermanlyk hasiýetleri bilen tapawutlanýan käşir şiresi, şekerli tagamy bolanlygy üçin käşiri çig görnüşde suwyny sykyp içmek saglyga örän peýdalydyr.

Käşir şiresiniň peýdalary:

  • Rakdan goraýjy aýratynlygy bolan käşir şiresiniň peýdalary, içegäniň düwnük keseline garşy has täsirlidir.
  • Käşiriň mämişi reňkini berýän beta-karotini öz içine alýan gök önüm, A witamini köp bolany üçin göz saglygyna peýdalydyr. Garrylyk bilen baglanyşykly göz keselleri we katarakt ýaly keselleriň döremek howpuny peseldýär.
  • Deriniň saglygy üçin peýdaly käşir şiresi köp mukdarda antioksidantlary öz içine alýar. Antioksidant düzümi bilen derini daşarky faktorlardan goraýar we deriniň meneklerini aýyrmaga kömek edýär. Deri bilen birlikde dyrnaklar we saçlar üçin hem peýdalydyr.
  • Ýürek saglygy üçin hem peýdaly käşir şiresi, gany arassalaýjy aýratynlyklara eýedir. Bedende gan aýlanyşyny çaltlaşdyrýar we zyýanly radikallara garşy göreşip, damar okklýuziýasynyň öňüni almaga kömek edýär, şeýlelik bilen ýüregiň has sagdyn işlemegine mümkinçilik berýär.
  • Beýnimizdäki nerw öýjüklerini goramak arkaly zeper ýeten öýjükleri bejermäge kömek edýär. Esasanam garrylyk döwründe ýatdan çykarylmaga, demansiýa we pikirlenmegiň gowşamagyna garşy beýni öýjüklerine dikeldiji höküminde täsir edýär we Alsgeýmeriň öňüni alyş täsirleri bar.
  • Ösüş döwründe myşsa gurluşynyň sagdyn ösmegine mümkinçilik berýär. Şeýle hem ulularda myşsalaryň sagdyn bolmagyna kömek edýär.

Käşir şiresi deri saglygyndan akyl saglygyna çenli, aýratynda beden üçin peýdaly bolansoň  bir günde 3 gezek 1 bulgur käşir şiresini sarp etmeklik maslahat berilýär.

 

ANNAMYRADOWA Annagözel,

TOHU-nyň Talyby

Talyplyga dalaşgärler üçin täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: döwletara gatnaşyklarynyň täze ugry

Teswirle