Kärhanany döwlet belligine almagyň möhleti 3 iş güni bolar

Esaslandyryjylar tarapyndan zerur resminamalar berlen pursadyndan başlap üç iş günüň dowamynda kärhanany döwlet belligine almak ýa-da döwlet belligine almakdan ýüz döndermek hakynda karar kabul edilýär. Bu barada “Kärhanalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda  täze kabul edilen Türkmenistanyň Kanunynda bellenip geçilýär. Bu möhlet öň “iki hepdäniň dowamynda” görnüşinde Kanunda düzgünleşdirilýärdi.

“Kärhanalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda Kanunda şeýle hem Kärhanany döwlet belligine almak boýunça zerur bolan resminamalaryň dolanyşygy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilen tertipde elektron görnüşinde amala aşyrylyp bilinjekdigi bellenilýär.

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük