TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Kane Uest prezidentlige ymtylýar

Meşhur amerikaly reper (aýdymçy) we Kim Kardaşýan ýoldaşy Kane Uest ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni 2020-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşjakdygyny mälim etdi. Ýöne hasaba durmak üçin az wagt galdy, Kane Uestiň zerur bolan gollary ýygnap, hasaba durup biljekdigi entek näbelli.

– Indi Amerikanyň beren wadasyny ýerine ýetirmeli, gözýetimimizi birleşdirmeli we geljegimizi gurmaly – 43 ýaşly aýdymçy Kane Uest “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan belläp geçýär.

Amerikalylaryň köpüsi, esasanam jemgyýetçilik torundan peýdalanýanlar muňa çynlakaý kabul etmediler.

ABŞ-da 2020-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Prezident saýlawlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Ýurduň häzirki Prezidenti Donald Trump Respublikanlar partiýasyndan dalaşgärdir. Onuň esasy garşydaşy Demokratlar  partiýasyndan ozalky wise-prezident Jo Baýdendir.

Ýene-de okaň

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

TOPH gaz geçirijisi taslamasyny tizleşdirmek üçin Meýilnama gol çekildi

Teswirle