TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kanadanyň ilçisi bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 26-njy iýunynda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Kanadanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Ankara şäheri) Aşraf Hohar bilen onlaýn görnüşde duşuşygy geçirildi.

Mähirli salamlaşanlaryndan soňra, taraplar Türkmenistan bilen Kanadanyň özara bähbitli dürli ugurlar boýunça uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bolan gyzyklanmasyny bildirdiler.

Iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň möhümligi bellenildi. Taraplar abraýly halkara guramalarynyň, hususanda BMG-niň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlykda öz beýanyny tapýan, halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri bilen bagly garaýyşlaryň meňzeşligini bellediler.

Şeýle hem taraplar dünýädäki koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda dörän ýagdaýy, şol sanda ony ýeňip geçmek boýunça alnyp barylýan işleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan Alym-lukmanlaryň halkara geňeşiniň döredilmegi bilen birlikde ylmy diplomatiýanyň netijeli gurallarynyň ulanylmagy barada öňe süren başlangyçlary barada aýdyldy. Bu ugurda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Diplomatlar söwda we ykdysadyýet, bilim, şeýle hem öňüni alyş hem-de suw diplomatiýasy ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine seretdiler, şeýle hem medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk barada gürrüň etdiler. Bellemeli zatlaryň biri ol hem, ýerine ýetirilýän işleriň hatarynda bilelikdäki medeni çäreleriň meýilleşdirilmegi we bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyň alnyp barylýanlygydyr.

Gepleşikleriň ahyrynda Kanadanyň Türkmenistandaky Ilçisi Aşraf Hohar türkmen-kanada gatnaşyklarynyň durnukly ösmeginde öz goşandyny goşjakdygyny nygtady.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Gruziýadan gelen telekeçi türkmen dokma önümlerini satyn aldy

Teswirle