TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäde iň kiçi antena ýasaldy

Kanadadaky alymlar beloklaryň gurluş üýtgemelerini yzarlamak üçin sintetiki “DNK” ulanyp, radio tolkunlaryny iberip we kabul edip bilýän nano-antenany döretdiler. Gözlegleriň netijesinde, “Nature Methods” žurnalynda çap edilen Kanadanyň “Monreal” uniwersitetiniň gözlegçileri bir reňkde ýagtylyk alýan we belok bilen täsirine görä başga reňkde yzyna iberýän adam saçynyň müňden bir böleginden kiçi antenany döretdiler. Organizmiň ösmegi, ýaşamagy we köpelmegi üçin ähli zerur görkezmeleri öz içine alýan “DNK”-nyň öz-özüni ýygnamagy bilen, gözlegçiler “Legos”-yň biri-birine meňzeş gysga sintetiki DNK yzygiderliligini ulanyp, beloklaryň işini suratlandyryp biljek DNK esasly floresan nanoantennany öndürdi.

Uzynlygy 5 nanometr bolan antenanyň reseptorlary, maksatly belok belli bir biologiki funksiýany ýerine ýetirende, belogyň üstündäki molekulalara himiki reaksiýa bermek arkaly başga bir signal döredýär. Bu signallaryň manysy antenanyň çykýan ýagtylygyndan kesgitlenýär.

Gözlegçiler döreden nanoantenanyň kömegi bilen ilkinji gezek aşgar fosfataz fermentiniň köp biologiki molekulalar we dermanlar bilen täsirini hakyky wagtda ýüze çykaryp bilendigini we bu fermentiň düwnük we içegäniň çişmeginiň köp görnüşi bilen baglanyşyklydygyny habar berdiler. Işlenip düzülen täze tehnologiýa, täze derman oýlap tapyşlarynda aýratyn peýdaly bolar diýlip garaşylýar.

 

“Boeing” kompaniýasy “Airbusdan” öňe saýlandy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle