TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Kämil bilim – döwrüň talaby

Eziz Wa­ta­ny­my­zyň yk­dy­sa­dy taý­dan kuw­wat­ly, se­na­gat taý­dan ösen ýurt­la­ryň ha­ta­ry­na go­şul­ma­gyn­da, jem­gy­ýe­ti­mi­ziň in­te­llek­tual de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­ma­gyn­da bi­lim berk bin­ýat bo­lup hyz­mat ed­ýär. Ýaş­la­ryň dün­ýä öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän, ylym­ly-bi­lim­li, kä­mil hü­när­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly ne­sil­ler bo­lup, äh­li ugur­lar bo­ýun­ça ösüş­le­ri­mi­ze go­şant goş­ma­gy üçin giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär.

Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň uly ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da ýaş­lar ha­kyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler bar­ha ro­waç­lan­ýar. Hä­zir­ki dö­wür­de döw­let­li Di­ýa­ry­my­zyň äh­li ul­gam­la­ryn­da ama­la aşyr­ylýan giň möç­ber­li öz­gert­me­le­re kal­byn­da wa­tan­çy­lyk söý­gü­si gaý­nap du­ran bag­ty­ýar ýaş­la­ry­myz uly go­şant goş­ýar­lar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz: «Biz ýaş­la­ra müm­kin­çi­lik­le­ri­niň açyl­ma­gy­na we şah­sy­ýet hök­mün­de ke­ma­la gel­me­gi­ne kö­mek ber­mek üçin äh­li şert­le­ri dö­ret­me­li­di­ris. Ýaş ra­ýat­la­ra ýa­şa­ýyş jaý­la­ry we bi­lim­le­ri ele al­mak el­ýe­ter­li bol­ma­ly­dyr» di­ýip bel­läp geç­ýär. Hut şu nuk­daý­na­zar­dan hal­ky­my­zyň mil­li ýa­şa­ýyş-dur­muş ýö­rel­ge­le­rin­de Wa­ta­nyň gel­je­gi ha­sap­lan­ýan ýaş­la­ry wa­tan­çy­lyk ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek, ola­ra ynam bil­dir­mek asyl­ly ýö­rel­ge ha­sap­lan­ýar.

Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da ýaş nes­le my­na­syp ter­bi­ýe ber­mek, ola­ryň saz­la­şyk­ly ös­me­gi, hä­zir­ki za­man bi­li­mi­ni ele al­ma­gy, öz ukyp­la­ry­ny we ze­hin­le­ri­ni gör­kez­me­gi üçin giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­di. «Türk­me­nis­tan­da da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni okat­ma­gy kä­mil­leş­dir­me­giň Kon­sep­si­ýa­syn­dan» ugur al­nyp, ýur­du­my­zyň bi­lim ul­ga­myn­da da­şa­ry ýurt dil­le­ri­niň oka­dy­ly­şy­ny kä­mil­leş­dir­mek, bi­li­miň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, okuw mak­sat­na­ma­la­ry­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak we mu­gal­lym­la­ra usu­ly kö­mek ber­mek mak­sa­dy bi­len usu­ly-ama­ly mas­la­hat­lar ge­çi­ril­ýär. Ylym-bilim ulgamyna berilýän üns zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagynda, bilim ulgamynda täze-täze oýlap tapyşlaryň döremeginde, türkmen ylmynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginde oňyn netijeleri berýär. Ýaş nesillere ylym-bilim öwretmegi has-da kämilleşdirmek üçin alnyp barylýan toplumlaýyn işler ýokary netijeleri berýär. Ajaýyp zamanamyzda iň döwrebap okuw usullary ornaşdyrylan, häzirki zamanyň tehniki enjamlary bilen üpjün edilen bilim ojaklarynda bilim-terbiýe alýan ýaş nesiller özlerini bagtyýar duýýarlar. Ähli derslerden gowy okamak, köpçülik işlerine, sport çärelerine işjeň gatnaşmak bilen, döwlet Baştutanymyzyň özleri baradaky aladalaryna mynasyp jogap berýärler.

Daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän mekdepleriň sany barha artýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap mekdepler gurlup ulanmaga berlip, olar multimediýa tehnologiýalary, lingafon otaglary bilen üpjün edilýär.

Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ony dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmak, sagdyn nesli kemala getirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulan ugurlarynyň biridir. Mukaddes Watanymyzyň ertiri bolan bagtyýar ýaşlar şu günümiziň buýsanjy, ertirimiziň daýanjydyr.

Şol sanda biziň Serhet institutymyzda hem talyplaryň döwrebap bilim almagy ugrunda giň tagallalar edilýär. Ýaş harby talyplaryň saýlap alan hünärine, mukaddes harby gulluga çäksiz söýgini terbiýeläp, olarda zähmetsöýerlik, halallyk, hem-de jogapkärçilik duýgularyny, üstünlige bolan çäksiz ynamy kemala getirdi. Harby talyplar döwrebap derejede bilim we terbiýe almaklary üçin döredilip berilýän giň mümkinçilikler üçin Hormatly Belent Serkerdebaşymyza çäksiz hoşallygymyzy bildirýäris.

Ahmet Islamow,

Türkmenistanyň Serhet institutynyň

Daşary ýurt diller kafedrasynyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle