TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kaliforniýada 12 ýaşdan uly çagalar üçin Covid-19 sanjymy hökmany

ABŞ-da ilkinji gezek Kaliforniýa ştatynda azyk we derman senagaty müdirliginiň doly tassyklamasy alnandan soň, Covid-19 sanjymynyň 12 ýaş we ähli çagalar üçin hökmany boljakdygy habar berildi. Bu kararyň netijesinde, çagalara 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli sanjym ediljekdigini mälim etdiler. Çagalar bagyndan, 6-njy synpa çenli çagalara hem ýuwaş-ýuwaşdan sanjym ediljekdigini hem habar berdiler.

“Covid-19” epidemiýasynyň öňüni almak üçin çykaran kararlary barada häkim “Maksadymyza ýetmek üçin henizem agyr göreş bar” diýdi.

ABŞ-da diňe 16 ýaş we ondan uly şahslar üçin “Pfizer-BioNTech Covid-19” sanjymy hökümet tarapyndan doly tassyklandy we maý aýyndan bäri 12-15 ýaş aralygyndaky çagalara sanjym etmek üçin gyssagly kömek ulanylýar. Ýurtda 5-11 ýaş aralygyndaky çagalara sanjym etmek üçin noýabr aýynda gyssagly ulanyş rugsady berilmegi ähtimal.

Türkmenistanyň Prezidentiniň “TASS” habarlar gullugy bilen söhbetdeşligi

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle