SIZDEN GELENLER

Kakadylan ýer tudananyň peýdalary

Guradylan ýer tudana däneli, ajaýyp nahar ýa-da guradylan miweleriň we hozlaryň garyndysynyň bir bölegi hökmünde ajaýyp. Bu miweler, alma, armyt we beýleki köp sanly miwelerden tapawutlylykda kislotaly ergin bolmazdan suwsuzlananda reňkini saklaýar, hemmesini özbaşdak owadan edýär.

Kakadylan ýer tudana aşakdakylardan ybarat: beloklar, ýaglar, uglewodlar, witaminler: A, B, C, E; mikro we makro elementleri: kaliý, kalsiý, magniý, demir, natriý, fosfor, sink we ş.m. Guradylan Ýer tudananyň kaloriýasy 286 kkal, belok – 0,23 g, 0,16 g ýag, 100 g önüm üçin 55,77 gr uglewoddan durýar

Kakadylan ýer tudana dürli ýaşdaky adamlar üçin örän peýdalydyr. Nerw ulgamlaryň öýjüklerini işjeňligini ýokarlandyrýar, aşa fiziki güýç bilen ýadawlygy aýyrmaga we keýpiňi ýokarlandyrmaga kömek eder. Suw-duz balansyny dikeldýär, patogen bakteriýalaryň işjeňligini saklaýar, gan basyşyny kadalaşdyrýar.

Miwe bedeni ýaşarýar, beýniniň işleýşine oňyn täsir edýär.

Derýa Rüstemow, 

TOHU-nyň talyby.

Himiýa pudagyna 8 mlrd dollar maýa goýuldy

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz