Kakadylan ananasyň iýmitlik gymmaty

Soňky ýyllarda ýörgünli miweleriň biri bolan ananasyň guradylan görnüşi hem giňden peýdalanyýar. Ananas miwesiniň esasanam gyşda sarp edilýän guradylan miwelere goşulmagy sarp edijilere uly isleg döretdi.

Miwe berkligini ýokarlandyrmak üçin ananasyň kakadylma prosesi ulanylýar. Kakadylma, islendik  iýmiti saklamak üçin ulanylýan iň köne usullaryň biridir. kakadylma prosesi bilen miweleriň uzak wagtlap berkligini saklamaga kömek edýär . Kakadylan miweleri ösdürip we köpeldip bolmaýar. Guradylan ananas suwy çygly ananasyň 80-90% -inden 10-20% -e çenli azaltmak arkaly alynýar we bulardan başga-da guradylan ananasyň köp peýdasy bar.

 Guradylan ananasyň peýdalary:

Içindäki demir komponentleriniň kömegi bilen gury ananas derä tekiz we janly görnüş berýär we düzümindäki kalsiý bilen saçlary, dyrnaklary we süňk saglygyny goldaýan  has güýçli iýmitdir. Guradylan ananasda A witamini köp. Şonuň üçin göz saglygy üçin möhüm ornunyň barlygy aýratyn belläriklidir.

Ondan başgada B witamini hem bardyr. Içindäki C witamini bilen deride kollageniň döremegine peýdaly bolup, garramagy gijikdirýär. Adamyň iýmit siňdiriş ulgamyna peýdaly we içegeleriň has çalt işlemegine mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, adamdaky artykmaç agramy aýyrmaga hem kömek edýär.

Içindäki bromelainiň kömegi bilen bedeni horlanmagyny ýeňilleşdirýär. Stressi azaltmaga we nerw ulgamyny berkitmäge kömek edýär. Immun ulgamyny güýçlendirýär we adam bedeniniň kesellere garşy göreşmegini ýokarlandyrýar. Aşgazany we içegeleri arassalamak häsiýetine eýedir.

Guradylan ananas, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp, gan basyşyny we gandaky ýagy azaltmakda täsirli. Bedende ýagyň ýygnanmagynyň öňüni alýar we sowuklama ýaly keselleri bejerýär. Beýnä barýan gan ýollaryny arassalaýar we beýniniň gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar.

Orazowa Enejan

TOHU-nyň talyby

Hytaýda 5 müň adamlyk halkara karantin merkezi açylar

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar